Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Een van de aandachtspunten waar de NMZH zich hard voor maakt is de rol van gevaarlijke stoffen in de circulaire economie. De zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, het DNA beschadigen, de voortplanting belemmeren, de hormoonhuishouding verstoren of zich in de voedselketen ophopen doordat de stoffen nauwelijks afbreken in het milieu

Het RIVM heeft op basis van deze criteria meer dan 1400 Zeer Zorgwekkende Stoffen geïdentificeerd.

In 2016 heeft het kabinet het volgende geschreven over de circulaire economie in de inleiding van het Rijksoverheidsrapport ‘’Nederland circulair in 2050, Rijksbreed programma Circulaire Economie’’ .

Het kabinet wil een perspectief schetsen voor een toekomstbestendige, duurzame economie, ook voor toekomstige generaties. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu.

Opvallend is dat in de omschrijving van het Kabinet twee keer genoemd wordt dat dit een circulaire economie betreft ’zonder schadelijke emissies naar het milieu’.

Veel van deze Zeer Zorgwekkende Stoffen vervullen nu een belangrijke rol in onze huidige samenleving. Denk hierbij aan brandvertragers in producten en meubilair, water- en vuilafstotende stoffen op regenkleding, anti-aanbaklaag in pannen alsook weekmakers in plastics. Kortom, er is een zorgvuldig transitieplan nodig waarin zo snel mogelijk wordt toegewerkt naar het vinden van veilige en duurzame alternatieve stoffen en productieprocessen.

De NMZH vraagt ook expliciet aandacht voor de verantwoorde omgang met de Zeer Zorgwekkende Stoffen die de komende decennia vrijkomen uit materiaalstromen (afval) die in het verleden zijn gemaakt of vandaag de dag. Voor nieuwe producten en processen is het concept Safe-by-Design een belangrijk uitgangspunt. Hierbij wordt veiligheid vanaf het begin van het ontwikkel- en ontwerpproces meegenomen. Hierdoor kunnen risico’s voor mens en milieu al in een vroeg stadium worden geïdentificeerd waardoor het ontwerp tijdig kan worden aangepast.

De NMZH zoekt met innovatieve bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen alsmede diverse overheden de samenwerking om deze transitie naar een circulaire non-toxische samenleving te versnellen en versterken.

 

Meer informatie? Neem contact op met