Proefprojecten Valuta voor Veen met pompgestuurde waterinfiltratie

Proefprojecten Valuta voor Veen met pompgestuurde waterinfiltratie

In Zuid-Holland is het veen vaak bedekt met een laagje rivierklei en is het niet overal mogelijk om het slootwaterpeil te verhogen. De Natuur en Milieufederatie Zuid Holland heeft daarom gewerkt aan enkele aanpassingen aan de methodiek van Valuta voor Veen. Zo is de berekening van de CO2-emissie iets anders in het geval van een kleilaag die het veen bedekt. Daarnaast is er de mogelijkheid om het grondwaterpeil op een andere manier te verhogen, namelijk met pompgestuurde waterinfiltratie.

Proefprojecten met pompgestuurde waterinfiltratie:

Boerderijen van Nico van de Ham en Ad van Rees in de Alblasserwaard. Op deze boerderijen zijn reeds experimenten gedaan met pompgestuurde waterinfiltratie op enkele percelen. De drainagesystemen en regelputten met pomp op zonnecollectoren zijn hier reeds aangelegd, en momenteel wordt er gewerkt aan het indienen van de projectplannen voor Valuta voor Veen. Hiervoor zullen enkele aanpassingen aan de infrastructuur gedaan moeten worden, vooral op het gebied van monitoring en borging van de ingestelde waterniveaus. Het is de bedoeling om via deze proefprojecten ervaring op te doen voor verdere opschaling van Valuta voor Veen met pompgestuurde waterinfiltratie.

100 ha proefproject. Er wordt nu in samenwerking met de Rabobank en de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling gezocht naar een locatie van ongeveer 100 ha om op grotere schaal een proefproject uit te voeren met Valuta voor Veen met pompgestuurde waterinfiltratie. Door op grote schaal een proefproject te starten kan wederom ervaring worden opgedaan en kan het voordeel van schaalvergroting worden onderzocht.

Meer informatie? Neem contact op met