Plan voor een natuurinclusieve energietuin Kijfhoek

Plan voor een natuurinclusieve energietuin Kijfhoek

Ten noorden van het rangeerterrein de Kijfhoek in Zwijndrecht is een divers gebied met veel natuurlijke elementen en ruimte voor opwek van zonne-energie. Voor dit gebied hebben de burgercoöperatie Drechtse Energie, Solarfields en Eneco eerder een concept projectplan gemaakt dat een substantiële bijdrage kan leveren aan de energiedoelstelling van de RES regio Drechtsteden. Het idee voor een zonnepark op deze locatie is eveneens omarmd door de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht.

De Gemeente Zwijndrecht heeft een nadere uitvraag gedaan over het zoekgebied. Een volgende stap in het proces is het maken van een ruimtelijk ontwerp en het betrekken van de omgeving.

Als Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland denken wij samen met onze achterban in de directe omgeving mee. Als het aan ons ligt moet het een natuurinclusief zonnepark worden dat de biodiversiteit versterkt en een meerwaarde levert aan de totale omgeving en de RES 1.0. Zo kan een beleefbaar landschap ontstaan met meerwaarde voor het totale gebied; naar het voorbeeld van ons concept voor de Energietuinen. Op de landelijke website www.energietuinen.nl kunt u meer over deze aanpak vinden. En voor Zuid-Holland kunt u meer contact met ons opnemen.

Het idee voor het zonnepark past goed binnen de Regionale Energiestrategie (RES 1.0), die is opgeleverd en door de gemeenteraden en Provinciale Staten vastgesteld. In heel Nederland is nagedacht over hoe en waar we 35Twh buiten het stedelijk gebied kunnen gaan opwekken en wat hiervoor de aanpak moet zijn. Er zijn globale zoekgebieden aangewezen voor zon- en windenergie – de volgende stap is het daadwerkelijk uitwerken en in gang zetten van de uitvoering. Niet alleen technisch moeten de locaties geschikt zijn voor de opwekking, maar vooral moet er ook draagvlak vanuit de omgeving zijn voor de uiteindelijke aanleg. het van belang om direct betrokkenen zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces. Daarbij geldt ook het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. De energietransitie is bij uitstek een transitie die van onderaf moet gebeuren.

Met de integrale aanpak die we voor ogen hebben kan er in het gebied niet alleen duurzame opwek gerealiseerd worden maar kunnen mooie recreatieve en natuurlijke verbindingen worden gerealiseerd met de al in het totale gebied aanwezige waarden. Concreet ligt er vanuit de directe omgeving al de wens om een landschappelijke aansluiting te maken door het bos ten noorden van het rangeerterrein te vergroten en daarbij een verbinding met de rivier het Waaltje te maken. Met ruimte voor kleinschalige natuurinclusieve landbouw.

Waar natuur en landschap doorgaans het sluitstuk vormen in beleid- en planvorming, zijn ze juist van groot maatschappelijk belang: zonder robuuste natuur en groene, samenhangende landschappen zijn er ook geen ecosysteemdiensten, gezonde leefomgeving, duurzame economie, rust en beleving, regionale identiteit of gunstig vestigingsklimaat. Natuur en landschap zouden dus juist uitgangspunt moeten zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Ook kan zo de historie van het gebied weer worden verbonden met dit initiatief.