Natuurcompensatie en natuurlijke bufferzones Gemeente Westvoorne

Natuurcompensatie en natuurlijke bufferzones Gemeente Westvoorne

In het stedelijke en dichtbevolkte Zuid-Holland, met zijn kustzone en stikstofgevoelige duingebieden en grote economische clusters zoals de Rotterdamse haven en de Greenport West-Holland, is versterking van de natuur essentieel voor een veilige en leefbare provincie. Extra investeren in natuurversterking is een voorwaarde voor verbetering in de milieugebruiksruimte. Om die reden heeft de NMZH met het project ‘Potentiekaart Rijnmond Bufferzones en Natuurcompensatie’ een onderzoek gedaan naar potentiële gebieden in de regio Rijnmond voor natuurcompensatie en de inrichting van natuurlijke bufferzones.

Op basis van deze inventarisatie en analyse hebben wij ook een reële inschatting gemaakt van het maatschappelijk draagvlak en de kans op daadwerkelijke realisatie. Vanuit dit onderzoek zijn 8 kansrijke gebieden geïdentificeerd. Eén van deze gebieden ligt in de gemeente Westvoorne en bestaat uit drie deelgebieden.

Deze drie deelgebieden willen wij samen met de omgeving, gemeente, natuurorganisaties en relevante stakeholders gaan uitwerken in een integraal ruimtelijk ontwerp om tot de voorgestelde inrichting te gaan komen. Als het aan ons ligt moeten deze drie deelgebieden een meerwaarde gaan opleveren voor de gemeente Westvoorne en de al aanwezige natuurgebieden.

Het uitgangspunt daarbij is het versterken van de biodiversiteit en het ruimte bieden aan bedrijven in het Haven Industrieel Cluster (HIC) om tot vrijwillige natuurcompensatie te komen in de eigen regio. Nu wordt vooral in het buitenland gecompenseerd.

Dit ruimtelijk ontwerp helpt om meer inzicht te krijgen in de manieren van compenseren en biedt de mogelijkheid in de vorm van onderzoekend ontwerpen verder te gaan met verkennen. Waar liggen mogelijkheden en onmogelijkheden, hoe ver kan je gaan met het concept van bufferzones en natuurcompensatie. Wat betekent dit voor de beleving en hoe kunnen wij tot een optimale functie menging komen tussen natuur, recreatie en kleinschalige vormen van landbouw.

Passend binnen maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan in de Provincie Zuid-Holland:

  • Vergroten en verbeteren areaal aan openlucht recreatie en verbeteren leefomgeving;
  • Robuuster maken van de huidige natuur (bijvoorbeeld door het inrichten van bufferzones rondom bestaande natuur) en gebruik maken van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuwe natuur. Hiermee wordt het grote tekort aan natuur deels ingevuld en de biodiversiteit in deze omgeving vergroot;
  • Verbeteren waterbeheersing, dat er gecontroleerd waterbeheer plaats kan vinden in tijden van droogte en natte periodes. Dit door bijvoorbeeld het inrichten van natuurlijke klimaatbuffers;
  • Bufferzones in combinatie met duurzame landbouw en voedseltransitie. Zorgen voor een duurzame toekomst.

Meer informatie? Neem contact op met