Klimaatakkoord

Klimaatakkoord: reguliere overleggen en advisering

In 2018 hebben meer dan 100 organisaties intensief overleg gevoerd om een breed gedragen antwoord te geven op de vraag hoe Nederland de doelen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs kan halen.

Bij de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord en ontwerp klimaatakkoord werkten de Natuur en Milieufederaties, Natuur en Milieu, Greenpeace en Milieudefensie nauw samen en namen vanuit deze coalitie deel aan alle sectortafels en werkgroepen. Deze organisaties lieten aanvankelijk weten zich niet achter het ontwerp-Klimaatakkoord te kunnen scharen.

De doorrekeningen van het PBL bevestigden onze analyse dat Nederland een beter klimaatakkoord verdient en nodig heeft. Inmiddels heeft het Kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd die tegemoet komen aan onze kritiek op het ontwerp klimaatakkoord. Op 5 november 2019 hebben de Natuur en Milieufederaties het klimaatakkoord ondertekend. Verder informatie is te vinden op: www.klimaatakkoord.nl.

De NMZH is bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord vanuit de groene coalitie betrokken geweest bij drie sectortafels, te weten: Industrie, Gebouwde Omgeving en Landbouw. Ook spelden wij bij een tweetal werkgroepen (Rotterdam-Moerdijk en Glastuinbouw) een actieve rol vanuit de groene coalitie. De NMZH zal bij de verdere uitwerking en uitvoering van klimaatakkoord betrokken blijven.
Naast deze inzet komen er zaken op ons af die een extra aandacht van onze organisatie vragen.

Investeringen en Klimaatakkoord

Het klimaatdoel vraagt om een forse uitstootdaling van broeikasgassen. Van 221 megaton in 1990 naar 113 megaton in 2030. Dit betekent dat de elektriciteitssector de uitstoot tot 2030 met 77% moet reduceren, de industrie met 37%, gebouwde omgeving met 33%, transport met 28% en de landbouw met 11%. Een forse opgave die grote investeringen vanuit de overheid en bedrijfsleven zal vergen. De Nederlandse economie opereert bij uitstek in een internationaal speelveld. De concurrentiepositie is daarom cruciaal bij deze investeringsopgaven. Hoe kan de overheid de beschikbare middelen zo richten dat de klimaatopgave en het vergroenen van de economie elkaar gaan versterken? Door sneller stappen te zetten in de energietransitie kan Nederland voorop lopen en de inzet naar een circulaire economie versnellen. Veel bedrijven in Zuid-Holland zullen hiervoor de nodige investeringen moeten doen. Naast de inzet van eigen middelen wordt ook een beroep gedaan op nationale en internationale investeringsfondsen en subsidieregelingen. Bij dit soort aanvragen wordt naast de feitelijke beoordeling van de aanvraag ook gekeken naar impact op natuur en milieu en de bijdrage die de investering levert in de transitie naar een circulaire economie. Steeds vaker wordt de NMZH gevraagd om een letter of support af te geven om de aanvraag maatschappelijk te ondersteunen. Vanuit onze doelstelling vinden wij het belangrijk om bedrijven in hun opgaven te ondersteunen. Hierbij staat onze maatschappelijke doelstelling en de klimaatopgave centraal.

Vergunningen en Klimaatakkoord

De industrie in Zuid-Holland en in het bijzonder in de Rotterdamse haven die voor haar productie afhankelijk is van grote installaties plant het groot onderhoud en de realisatie van investeringen vaak jaren vooruit. Dat kan dan in een kritisch en complex proces van een Turnaround en – of Stops worden uitgevoerd. Vaak zit een groot aantal jaren (5-7 jaar) tussen de start van de planning, het daadwerkelijke groot onderhoud en het plegen van vervangingsinvesteringen. Nu toegewerkt gaat worden naar een Klimaatakkoord waarin Nederland afspraken maakt om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen, is het belangrijk dat tijdig de juiste investeringen worden gedaan om ook een effectieve en tijdige bijdrage te kunnen leveren aan het halen van deze klimaatdoelen. Er wordt nu toegewerkt naar afspraken over de doelen die in 2030 moeten worden gehaald. Het is dus zaak dat bij dit soort type groot onderhoud en vervangingsinvesteringen deze inzet nu wordt meegenomen. Bedrijven gaan uit van de vereisten in afgegeven vergunningen en de huidige wet- en regelgeving. Het zal nog wel enige tijd duren voor het klimaatakkoord ook zijn vertaling gaat krijgen richting wet- en regelgeving en vergunningverlening. De NMZH heeft met de directie van DCMR in welke mate wij elkaar kunnen versterken in dit proces en de afspraken van het klimaatakkoord ook eerder kunnen worden betrokken bij de vergunningverlening. De DCMR heeft de NMZH uitgenodigd actief deel te nemen aan dit veranderingsproces in de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast volgt de NMZH al jaren de vergunningverlening in de Rotterdamse haven en willen wij ook met bedrijven in gesprek komen wanneer wij signaleren dat onderhoud of vervangingsinvestering niet afdoende inspelen op de gewenste CO₂ reductie en de transitie-opgave.

Meer informatie? Neem contact op met