Kansen voor West

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier Randstad-provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Het beheert een structuurfondsenprogramma, één van de vier in Nederland, en maakt deel uit van de Europese structuurfondsen, met voor een belangrijk deel financiering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De directeur van de NMZH is lid van het Comité van Toezicht (CvT) ‘Kansen voor West’ namens de vier Randstad Natuur- en Milieufederaties.
De eerste programmaperiode draaide van 2007-2013. De tweede programmaperiode loopt van 2014-2020 en is in 2015 operationeel geworden. Doel is regionale economische ontwikkeling gericht te versterken. Uitgangspunt daarbij is om dat wat in de vier Randstadprovincies al economisch sterk is, nog verder te versterken door te investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, kennisuitwisseling, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en duurzame energie. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio.

De NMZH leverde in 2018 in het CvT een bijdrage in het toezicht op de effectiviteit en de kwaliteit van de uitvoering van het programma. Daarbij legden wij een sterk accent op de mate waarin duurzaamheid is verankerd in het programma en de individuele investerings- en projectaanvragen.
Er vinden verspreid over het jaar een aantal vergadering plaats in combinatie met tussentijdse schriftelijke consultaties. Daarnaast worden bedrijven die ondersteuning vanuit het programma hebben gekregen bezocht, om kennis te nemen van het uiteindelijk resultaat en met het bedrijf hierover verder in gesprek te komen.

Meer informatie? Neem contact op met