Zuid-Hollandse natuuriconen

18 januari 2018

Zuid-Hollandse natuuriconen

Met het aanwijzen van 30 soorten dieren en planten als icoonsoorten gaat de provincie Zuid-Holland de Zuid-Hollandse natuur verder versterken. Deze soorten zijn als het ware indicatoren voor de kwaliteit van de natuur. Als het goed gaat met deze soorten, dan profiteren daar ook veel andere soorten van mee.Ruim een jaar geleden is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De uitvoering van de Wet natuurbescherming ligt grotendeels in handen van de provincies. Zo stelt de nieuwe wet de provincies verplicht om actief maatregelen te nemen voor het behouden of herstellen van een gunstige staat van instandhouding van soorten dieren en planten (artikel 1.12).

De provincie geeft hier onder andere invulling aan door het vaststellen van icoonsoorten. Op deze lijst staan soorten zoals de zeearend, de grutto, de otter en de zandhagedis. Het zijn soorten die horen bij de verschillende landschappen en biotopen die in Zuid-Holland voorkomen. Wanneer het goed gaat met deze soorten, dan betekent dit veelal dat de kwaliteit van de natuur er goed voor staat. En daar profiteren ook vele andere soorten van. Deze soorten zijn ook benoemd als begeleidende soorten.

De provincie Zuid-Holland stelt momenteel subsidie beschikbaar voor maatregelen die gericht zijn op het beschermen en versterken van de populaties van de icoonsoorten. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is erg blij dat de provincie Zuid-Holland werk maakt van het soortenbeleid. Zo kan er toegewerkt worden naar mooie en soortenrijke landschappen.

Bijlage: subsidieregeling met lijst icoonsoorten en begeleidende soorten

Tekening: Jeroen Helmer