Zuid-Holland haalt doelstelling wind op land waarschijnlijk niet

22 juni 2017

Zuid-Holland haalt doelstelling wind op land waarschijnlijk niet

Het is onwaarschijnlijk dat de provincie Zuid-Holland er in slaagt om in 2020 voldoende wind op land te realiseren. Van de doelstelling die in het Energieakkoord bepaald is, heeft de provincie aan het eind van 2016 ongeveer de helft gerealiseerd. Dat schrijft de RVO in de Monitor Wind op Land 2016.

Helft gerealiseerd

De provincie Zuid-Holland heeft een doelstelling van 735,5 MW. Aan het eind van 2016 stond in Zuid-Holland 363,4MW geïnstalleerd vermogen; dat is goed voor ruim 49% van de provinciale doelstelling. Ten opzichte van 2015 is het geïnstalleerd vermogen met 31,4 MW gestegen. Er resteert in de provincie Zuid-Holland een opgave van 372,1 MW (Netto) voor de doelstelling 2020. Van 61,5 MW (8,4%) is de bouw gestart dan wel in voorbereiding.

Oorzaken

De provincie Zuid-Holland kent een hoge dichtheid van ruimtelijk-planologische functies en belangen en ook een hoge bestuurlijke dichtheid. Door het afvallen van diverse locaties binnen de Stadsregio Rotterdam en Haaglanden, eeft de provincie in een ontwerp-partiële herziening van de VRM 23 alternatieve locaties aangewezen om alsnog aan de doelstelling van 735,5 MW te kunnen voldoen. Deze nieuwe locaties zijn eind 2016 nog niet definitief vastgesteld en maken daarom nog geen deel uit van deze monitor. Deze projecten zijn allemaal nog in het voortraject waardoor realisatie hiervan in 2020 niet meer haalbaar is.

Geen verrassing

Voor Jan Kastje, regisseur circulaire economie en energietransitie bij de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland,  zijn de resultaten jammer, maar geen verrassing: “In de voortgangsrapportage windenergie kondigde de provincie dit al aan. Het is zaak nu versneld in te zetten op de energietransitie. Inwonersparticipatie, zoals afgesproken in de NWEA-code, is een minimale vereiste, maar zou door de provincie verplicht moeten worden gesteld. Liever nog komt er meer ruimte voor een betere verdeling van lokale lusten en lasten zoals in vernieuwende concepten als natuurwind. Door inwonersinitiatieven beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door kennisopbouw, kunnen we echt komen tot een versnelling van windenergie op land.”

Lees meer

windmolens in akker
Foto: Pixabay