Zorgen om de natuur in het Krammer-Volkerak

22 november 2018

Zorgen om de natuur in het Krammer-Volkerak

Recent is besloten de komende jaren geen middelen beschikbaar te stellen voor verzilting van het Krammer Volkerak.
Voor dit gebied ligt nog steeds geen Natura2000-aanwijzingsbesluit en -beheerplan. Dit betekent dat de huidige hoge natuurwaarden hier nu onvoldoende beschermd zijn. Wij vinden het van groot belang, wat ook de toekomst van dit deel van de deltawateren – zoet of zout – zal zijn, dat die bescherming op korte termijn wordt gegarandeerd.

Daarom hebben wij, samen met de andere natuurorganisaties in de Coalitie Delta Natuurlijk aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om vaart te maken met het aanwijzingsbesluit en het bijbehorende beheerplan. Waarbij we graag willen dat het ministerie inzichtelijk maakt welke stappen er gezet gaan worden om de natuurkwaliteit voldoende te borgen bij de verschillende toekomstscenario’s. Hierbij moet er volgens ons (meer) rekening worden gehouden met de effecten van klimaatverandering en de relatie met de andere deltawateren. De komende tijd zou moeten worden benut voor nader onderzoek.

Reactie CDN inzake Krammer Volkerak

Lepelaar, Saxifraga-Joerg Mager
Lepelaar, Saxifraga-Joerg Mager