Zorgelijke achteruitgang vlinders Zuid-Holland

11 april 2018

Zorgelijke achteruitgang vlinders Zuid-Holland

De Nederlandse dagvlinders zijn sinds 1992 met 40% achteruitgegaan. En in Zuid-Holland is deze achteruitgang zelfs nog groter, namelijk 63%. Dit blijkt ui het rapport ‘Vlinderstand 2018’ van de Vlinderstichting. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) vindt dit een zorgelijke situatie die de noodzaak van het beschermen en herstellen van biodiversiteit in een drukke provincie als Zuid-Holland nog groter maakt.

Achteruitgang gestopt

Het rapport van de Vlinderstichting geeft inzicht in de ontwikkeling van de vlinder in de duinen, de bebouwde kom en het overige gebied in Zuid-Holland. Hieruit blijkt dat het in de duinen best goed gaat met de dagvlinders. Maar vooral in het overige gebied (agrarisch gebied en natuurgebiedjes buiten de duinen) is de achteruitgang zeer fors. De laatste tien jaar lijkt de achteruitgang in alle deelgebieden van Zuid-Holland gestopt te zijn. Dat is dus positief, maar er is nog een lange weg te gaan naar herstel.

Afname insecten

In 2017 leverde onderzoek naar de ontwikkeling van de totale biomassa in Duitse natuurgebieden alarmerende conclusies op: sinds 1989 bleek er sprake te zijn van een afname met meer dan 75%. In Nederland wordt dergelijk langlopend onderzoek naar de biomassa van insecten niet uitgevoerd, wel worden de verspreiding en omvang van de populaties dagvlinder en libellen gemonitord. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de trend van de Nederlandse dagvlinders vergeleken met de resultaten van het onderzoek in Duitsland en kwam tot de conclusie dat beide trends overeenkomsten vertonen. Mogelijk beperkt de forse afname in Zuid-Holland zich dus niet alleen tot dagvlinders, maar zijn ook andere vliegende insecten hard achteruit gegaan in onze provincie.

Nieuwe visie groenblauwe leefomgeving

Momenteel werkt de provincie Zuid-Holland samen met partners aan het opstellen van een nieuwe visie op de groenblauwe leefomgeving. De NMZH vindt het belangrijk dat het beschermen van versterken van biodiversiteit in deze visie een prominente plek krijgen. De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de vlinders lijken versnippering van het landschap en de overmaat aan stikstofdepositie te zijn. Het is daarom volgens de NMZH erg belangrijk dat de visie oplossingen voor deze opgaven gaat bevatten.

Lees hier het rapport van De Vlinderstichting: Vlinderstand 2018

Foto: Bron: Kars Veling (Saxifraga)