Zienswijzen voor aanlanding wind op zee en binnenlandse trajecten

Zienswijzen voor aanlanding wind op zee en binnenlandse trajecten

Om de energietransitie en de klimaatopgave te kunnen realiseren gaat de komende jaren Nederland grondig op de schop. Of het nu gaat om de aanlanding van groene stroom van de Noordzee richting de industrie of grote verdeelstations in Nederland. Of om nieuwe buisleidingenstraten voor o.a. waterstof, er zullen ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden voor deze tracés. En dat is in de provincie Zuid-Holland, de dichtst bevolkte provincie en economische motor van Nederland, niet eenvoudig. Vaak worden in deze studies natuurgebieden niet ontzien. Dat betekent vanuit onze kant samen met onze partners in het Zuid-Hollandse natuurnetwerk dat wij deze trajecten grondig moeten analyseren en kijken hoe wij vanuit het natuurbelang hierbij het beste om kunnen gaan. Wij erkennen daarbij het belang van de aanleg van kabels en buisleidingen. Dit uit het oogpunt van veiligheid, klimaat, milieu en economie. Onze rol is om de beoogde ontwikkeling te bezien en te beoordelen vanuit de effecten op natuur, landschap en milieu zowel tijdens de tracéafweging, aanleg en na realisatie.

18 juli 2023

In de afgelopen maanden hebben een drietal trajecten ter inzage gelegen die wij samen met collega natuur- en milieuorganisaties hebben beoordeeld en hiervoor een zienswijze hebben ingediend. Het gaat daarbij om:

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein.
Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. TenneT is de initiatiefnemer van dit project en verantwoordelijk voor realisatie van de hoogspanningsverbinding. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluitvorming. Van de 10 voorgestelde tracés lopen er 9 dwars door het Natura 2000 gebied de Biesbosch. Een gebied met zo’n hoge natuur- en belevingswaarden doorsnijden met één of wellicht in de toekomst meerdere bovengrondse 380 kV tracés past niet in de Biesbosch en maakt wat in decennia is opgebouwd aan natuurwaarden teniet. Er zijn buiten de Biesbosch voldoende tracés te bedenken, waarmee de Biesbosch als belangrijk Natura 2000 gebied kan worden ontzien.

Het door de provincie Zuid-Holland voor het opstellen van de Natuurdoelanalyse Natura 2000 gebied Biesbosch ingehuurde bureau is hetzelfde bureau wat nu is ingehuurd voor het opstellen van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Juist omdat de huidige instandhoudingsdoelen voor de Biesbosch niet worden bereikt, roept dit grote vraagtekens op. Het wekt voor ons op z’n minst de indruk van belangenverstrengeling. Wij plaatsen hier grote vraagtekens bij en het maakt ook dat wij nog kritischer kijken naar deze NRD in relatie tot wat nodig is voor het Natura 2000 gebied Biesbosch.

Deze zienswijze is samen met het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en IVN Natuureducatie ingediend.

Bekijk hier onze reactie

Delta Rhine Corridor
De Delta Rhine Corridor is een voornemen om in Nederland gelijktijdig meerdere buisleidingen en ondergrondse gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Deze leidingen lopen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens bij Venlo. Ook onze collega’s bij de  Brabantse Milieufederatie en Natuur en Milieufederatie in Limburg hebben de trajectdelen in hun provincie beoordeeld en hierover een reactie gegeven. Ook in Zuid-Holland hebben wij een reactie gegeven op het voornemen en voorstel tot participatie voor de aanleg van buisleidingen voor het transport van waterstof en aardgas, CO2, ammoniak, LPG, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen. Wij vinden het belangrijk dat voldoende aandacht wordt gegeven aan de participatie met de omgeving, maar ook goed gekeken wordt naar natuurwaarden, veiligheid voor de directe omgeving en waterkwaliteit in relatie tot het verstoren van vervuilde waterbodem in het tracégebied. Voorkomen moet worden dat deze vaak ernstige chemische vervuiling vrijkomt in het ecosysteem.

Bekijk hier onze reactie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op Zee Nederwiek 3
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren. Het gaat daarbij om 4 GW kabels waarvan de voorgestelde tracés veel Natura 2000 gebieden doorkruisen. Gezien de grote risico’s op hoge natuurwaarden hebben wij samen met Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap, vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO), bewonersvereniging Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk, de Natuurvereniging Hollandse Delta (een afdeling van de KNNV) en Stichting Duinbehoud de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kritisch beoordeeld en een zienswijze ingediend.

Bekijk hier onze reactie

Alle genoemde natuur- en milieuorganisaties blijven bij de verdere ontwikkeling van deze tracés en de MER procedures betrokken. We willen daarbij natuur en milieu een stem geven. We gaan er vanuit dat met onze inbreng rekening gehouden gaat worden in het vervolg van dit traject.