Zienswijze ingediend op Concept NRD

Zienswijze ingediend op Concept NRD

De NMZH heeft mede namens de KNNV-afdelingen Hollandse Delta, Natuurlijk Delfland en Den Haag een zienswijze ingediend op het concept NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het Programma VAWOZ 2031-2040 (Verbinding Aanlanding Wind op Zee).      

4 april 2024

Wij erkennen daarbij het belang van de aanleg van (pijp)leidingen en kabels voor de energietransitie en de klimaatopgave. Maar bij deze ontwikkelingen moeten wel de effecten op natuur, landschap en milieu, zowel tijdens de tracéafweging, aanleg en na de realisatie goed worden meegewogen.

Veel van de beoogde ontwikkelingen in Zuid-Holland raken aan natuur en landschapswaarden. Het vergroten van de ruimte voor de energietransitie en de benodigde infrastructuur zal rekening moeten houden met natuurbehoud, herstel en voorgenomen nieuwe natuurontwikkelingen.

Voor ons is duidelijk dat veel van de voorgestelde activiteiten direct raken aan Natura 2000 gebieden en de NNN in Zuid-Holland. De beschermde status en het feit dat de wettelijke instandhoudingsdoelen voor deze gebieden nog niet zijn behaald, wordt naar onze mening nu nog niet voldoende meenomen in het NRD. We vinden dat in de uiteindelijke Milieueffectrapportage hier meer en beter rekening mee gehouden moet worden om tot een meer verantwoorde afweging te kunnen komen.

Als NMZH zullen wij samen met de KNNV-afdelingen dit proces nauwlettend blijven volgen.

Lees hier de zienswijze.