Zienswijze Nederwiek 2 ingebracht

16 januari 2024

Zienswijze Nederwiek 2 ingebracht

In een recent ingediende zienswijze van 28 december 2023, hebben we samen met diverse natuurorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap, de Natuurvereniging Hollandse Delta en Stichting Duinbehoud, onze bezorgdheid en standpunten geuit over het ontwerp Inpassingsplan, Milieueffectrapportage (MER) en overige besluiten met betrekking tot het Net op Zee Nederwiek 2 project.

De zienswijze benadrukt het belang van de aanleg van leidingen voor veiligheid, klimaat, milieu en economie, maar stelt kritische vragen over de impact op natuur, landschap en milieu. De betrokken organisaties richten zich specifiek op de effecten op de natuur, zowel tijdens de aanlegfase als na realisatie van het project.

Belangrijke punten uit de zienswijze zijn de zorgen over het voorgestelde zee- en kusttracé, vooral in relatie tot het Natura 2000-gebied Voordelta. De zienswijze wijst op mogelijke negatieve effecten van elektromagnetische velden (EMVs) op mariene soorten, en benadrukt het gebrek aan onderzoek naar deze effecten. Verder wordt de noodzaak van natuurcompensatie aangekaart, evenals de mogelijke impact op zandkokerwormriffen en de toename van stikstofdepositie tijdens de aanlegfase.

We dringen aan op een gedegen en transparante onderbouwing van de gekozen oplossingen, en staan open voor verdere dialoog om de negatieve effecten op de natuur te mitigeren.

Voor volledige details van deze uitgebreide en belangrijke zienswijze, klik hier voor het volledige document.

Tags: