WOO-verzoek Latexfalt B.V. te Koudekerk aan den Rijn

WOO-verzoek Latexfalt B.V. te Koudekerk aan den Rijn

Omwonenden hebben de NMZH gevraagd om de overlast die Latexfalt B.V. veroorzaakt eens goed te bekijken. Naast stankoverlast in de buitenlucht in de directe omgeving is die er ook via het riool in de huizen. Daarnaast gebruikt Latexfalt B.V. stoffen die geregistreerd zijn op de Europese REACH lijst, dit zijn de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).  Met het beroep op de Wet Open Overheid (WOO) en het Verdrag van Arhus willen wij precies in kaart brengen wat is vergund en welke emissies voor dit bedrijf precies zijn toegestaan. We hebben nu de eerste stap genomen met dit WOO-verzoek.

15 februari 2024

Toelichting

Wet open overheid

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. De Wet open overheid (WOO) regelt welke overheidsinformatie openbaar is en hoe iemand die kan aanvragen. Door de WOO moet duidelijker worden wat de overheid doet en waarom. Overheidsinformatie is openbaar, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. Overheidsorganisaties moeten die informatie over wat zij doen en waarom, uit zichzelf geven of als iemand daarom vraagt. Zo kunnen burgers, maar ook bijvoorbeeld Kamerleden, journalisten of organisaties als de NMZH, de overheid controleren. Openbaarheid is daarom belangrijk voor de democratie in ons land en voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Een open overheid staat ook open voor wat er beter kan. Door het openbaar maken van informatie weten burgers waarom de overheid sommige keuzes maakt. Het helpt ook een samenleving te bereiken waarin iedereen mee kan doen.

Verdrag van Aarhus

Het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Het verdrag handelt over:

  • verlenen van toegang tot milieu-informatie aanwezig bij de overheid. Naast de “passieve” toegang, d.i. informatie verstrekken wanneer een burger of milieuvereniging erom vraagt, dient de overheid ook aan “actieve” informatieverstrekking te doen via onder meer het publiceren van rapporten over de toestand van het milieu, publiek toegankelijke databanken of soortgelijke registers, etc.
  • verlenen van inspraak in de besluitvorming omtrent milieuaangelegenheden. Dit slaat zowel op specifieke activiteiten (een lijst hiervan is opgenomen als bijlage bij het verdrag) als plannen, programma’s, beleid en regelgeving met betrekking tot milieu. Bij de beslissing dient rekening gehouden te worden met de inspraakresultaten, en de beslissing dient openbaar gemaakt te worden.
  • verlenen van toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden, bijvoorbeeld om toegang tot milieu-informatie te verkrijgen.

Lees ons WOO verzoek aan de Omgevingsdienst Midden-Holland hier

vragen over dit onderwerp? Neem contact op met: