Wetsvoorstel stikstof teleurstellend: slechts 26% reductie in 2030

Wetsvoorstel stikstof teleurstellend: slechts 26% reductie in 2030

Onlangs concludeerde de commissie-Remkes dat een stikstofreductie van 50% tot 2030 nodig is voor daadwerkelijk natuurherstel. Dit zou ook wettelijk moet worden vastgelegd. In het wetsvoorstel dat het kabinet wil indienen, is slechts sprake van iets meer dan de helft (26%) reductie in 2030. Voor veel natuur is dat te weinig om van de stikstofschade te kunnen herstellen, zo geven natuurorganisaties aan.

14 oktober 2020

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur. Daarmee sorteren we voor op een volgende stikstofcrisis. Dat concluderen LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten in een gezamenlijke reactie op het stikstofwetsvoorstel. De organisaties doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om toekomstgerichte keuzes te maken en het advies van de commissie-Remkes in het wetsvoorstel over te nemen.

Achteruitgang natuur in stroomversnelling
De achteruitgang van de natuur is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen door decennialange opeenstapeling van stikstofneerslag, verdroging en een afname van het leefgebied. Als deze ontwikkeling niet wordt gekeerd, verliezen we de komende tien jaar onze meest kwetsbare natuur. “De investeringen die minister Schouten nu vrij wil maken voor natuurherstel en het robuuster maken van de natuur zijn welkom en absoluut noodzakelijk. Maar als niet gelijktijdig een forse reductie van de stikstofuitstoot wordt gerealiseerd, blijft het dweilen met de kraan open”, aldus Alex Ouwehand, directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Juist door de natuur te versterken in combinatie met de voorgestelde reductie door het adviescollege-Remkes ontstaat ontwikkelruimte. Ruimte voor woningbouw, economie, gezonde leefomgeving en natuur. Als we nu wel de juiste keuzes maken, geeft ons dat perspectief voor de lange termijn. Het wetsvoorstel gaat voorbij aan wat nodig is en ontbeert dit perspectief.

Raad van State ziet ook bezwaren
Onlangs bleek uit onderzoek in opdracht van minister Schouten andermaal dat schrappen of verplaatsen van Natura 2000-gebieden of -doelen niet tot de mogelijkheden behoort. Het kabinet wil desondanks opnieuw naar Brussel om onze beschermde natuur ter discussie te stellen. Keer op keer is dit al geprobeerd, en keer op keer is het antwoord: ‘ga de natuur helpen’. De weg naar Brussel is heilloos. De daadwerkelijke oplossing van het probleem is het repareren van de schade aan de natuur, de natuur te versterken en de stikstofuitstoot te halveren.

Zoals gebruikelijk bij wetsvoorstellen adviseert de Raad van State het kabinet over de inhoud. De Raad van State heeft een aantal bezwaren bij het wetsvoorstel en adviseert het kabinet om het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen, tenzij het is aangepast.

Ziehier de memorie van toelichting op het wetsvoorstel Stikstof en de bijlage bij de MvT.

Ziehier het advies van de Raad van State.

Voor meer informatie neem je contact op met: