Watergat: woningbouwlocatie of bufferzone in de binnenduinrand? – update

Watergat: woningbouwlocatie of bufferzone in de binnenduinrand? - update

In de binnenduinrand bij de Monsterse duinen, het Watergat, wordt al meer dan tien jaar gesproken over het realiseren van woningbouw. De eerste plannen in het Watergat, het gebied ten westen van de Haagweg tussen strandopgang Molenslag en het Schelpenpad, dateren al uit 2009. In al die jaren hebben bewoners en natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen deze voorgenomen plannen. Ook nu is (opnieuw) bezwaar gemaakt. Update 11 december 2020: brief van Natuurlijk Delfland aan Provincie: ‘dit is geen stikstofcrisis maar een natuurcrisis!’

30 november 2020

Het belangrijkste argument tegen woningbouw in het Watergat, is dat deze plek direct grenst aan het Natura 2000 gebied “Solleveld & Kapittelduinen”. Dit is een gebied van 827 hectare, dat voor een groot deel bestaat uit oude ontkalkte duinen met hier en daar duinheide: een kwetsbaar en stikstofgevoelig gebied in het dichtbevolkte en het economisch bedrijvige deel van Zuid-Holland. De kernopgaven voor dit gebied zijn vastgelegd in de Europese Habitatrichtlijn. De inzet voor dit gebied moet zich richten op uitbreiding en herstel van de kwaliteit van de oude ontkalkte duinen (H2130), ook als habitat van de tapuit (A277), velduil (A222) en blauwe kiekendief (A082), door het tegengaan van vergrassing en verstruweling (dichtgroeien). Daarnaast moeten de oppervlakte en de kwaliteit van de duinheiden met kraaihei (H2140) en duinheiden met struikhei (H2150) behouden blijven.

Natuurgebied verloren door stikstof?
De afgelopen jaren is gebleken dat de stikstofdepositie een enorme bedreiging is geworden voor de instandhouding van dit – voor Nederland tamelijk unieke – type duingebied. Ieder jaar slaat in dit gebied meer stikstof neer, ongeveer een factor 3 meer dan het gebied eigenlijk aankan. Zonder bronmaatregelen en het tegengaan van verdere verslechtering gaat dit natuurgebied in de toekomst verloren.

Daarom zou de binnenduinrand Watergat juist moeten worden benut als bufferzone en natuurlijke overgang naar de Solleveld & Kapittelduinen – in plaats van opnieuw woningbouw, direct naast dit gebied. Nóg meer stikstofuitstoot heeft een vernietigend effect op de aanwezige flora en fauna en is daarmee in strijd met de Habitatrichtlijn. Daarnaast spelen de verdere ontsluiting van deze woningbouwlocatie en de strandhuisjes aan de andere kant van de duinen een rol in de verslechtering.

Voldoende natuurvriendelijkere alternatieven
De NMZH is met de bewonersgroep Monster-Noord en Natuurlijk Delfland van mening dat woningbouw op deze locatie niet wenselijk is. Binnen de gemeente Westland zijn voldoende alternatieve locaties te ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de woningbehoefte zonder deze impact op het bijzondere duingebied. Daar ligt de opgave. De provincie Zuid-Holland heeft de eerste bezwaren afgewezen. Hiertegen zijn de bewonersgroep Monster-Noord en Natuurlijk Delfland in beroep gegaan. Mobilisation for the Environment staat hen juridisch bij. De petitie onder de bevolking van het Westland is inmiddels door ruim 3.100 mensen ondertekend.

Update 11/12/2020: Natuurlijk Delfland in brief aan Provincie: dit is geen stikstofcrisis maar een natuurcrisis!

Help je via crowdfunding?
Onder het motto “Vul het gat” loopt een crowdfundingsactie om de kosten van de juridische procedure te dekken. Wil je via deze actie de natuur van het Watergat steunen, dan is een donatie zeer welkom op bankrekening NL69 TRIO 0776496794 t.n.v. Natuurlijk Delfland o.v.v. Watergat.

Meer over het Watergat en de bezwaren van woningbouw

Voor meer informatie neem je contact op met: