Verandering landbouw cruciaal voor biodiversiteit Zuid-Holland

1 februari 2018

Verandering landbouw cruciaal voor biodiversiteit Zuid-Holland

Op 31 januari 2018 organiseerde de NMZH een expert meeting in het kader van de totstandkoming van de nieuwe provinciale visie op de groenblauwe leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomst bogen deskundigen zich over de opgaven binnen het thema ‘bescherming en beheer’. De vraag was dus wat er moet gebeuren om de achteruitgang van de biodiversiteit in Zuid-Holland te stoppen.

Waterpeil, vermesting en bestrijdingsmiddelen

De deskundigen gaven aan dat de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit zitten in het kunstmatig lage waterpeil in veenweidegebieden en de meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het milieu. Al deze factoren hangen nauw samen met de intensieve landbouw. Omdat de landbouw bijna de helft van het landoppervlak van Zuid-Holland beslaat, is deze van grote invloed op de biodiversiteit in het agrarisch gebied, maar ook op de natuurgebieden doordat de stoffen vanuit de landbouw in het milieu terechtkomen. Een transitie naar een natuurinclusieve landbouw kan echter niet met regelgeving alleen bereikt worden, daarvoor zullen nieuwe economische perspectieven voor de landbouw nodig zijn. Hier kan de rijksoverheid via het belastingstelsel een belangrijk rol in gaan spelen. Zie ook onderstaand filmpje.

 

Uitbreiding oppervlak natuur nodig

De deskundigen waren het erover eens dat een uitbreiding van het oppervlak aan natuur in Zuid-Holland noodzakelijk is om de internationale biodiverisiteitsdoelen te kunnen halen. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door stukken grond van stoppende boeren op te kopen en aan de natuur terug te geven. Om nieuwe natuur te realiseren is een regierol van de provincie van groot belang. Bij de huidige realisatie van het Natuurnetwerk Nederland ligt de bal hiervoor bij lokale en regionale gebiedspartijen, maar daardoor gaat de voortgang veel te langzaam om natuurdoelen te halen.

Nieuwe ruimtelijke perspectieven

Zuid-Holland heeft te maken met diverse ontwikkelingen die een grote ruimtelijke invloed zullen gaan hebben. Zo zal de transitie naar duurzame energie heel zichtbaar zijn, de bodemdaling in veenweidegebieden vraagt om snel ingrijpen, zeespiegelstijging biedt kansen voor een innovatieve aanpak met dynamisch kustbeheer en de trek naar de stad zorgt voor een groeiende behoefte aan groen in en om de stad. Het zou daarom goed zijn om te visualiseren hoe het gewenste Zuid-Holland er in 2050 uitziet en op basis daarvan te bezien hoe er gestuurd moet worden op oplossingen voor deze opgaven.