Veel animo voor natuurinclusieve landbouw in Zuid-Holland

7 april 2016

Veel animo voor natuurinclusieve landbouw in Zuid-Holland

Agrarische collectieven, natuurorganisaties, vrijwilligers en overheden willen samen gaan werken aan een goede zorg voor de natuur in het boerenland in Zuid-Holland . De partijen zijn zeer betrokken bij het thema vanuit hun eigen ambitie, organisatie en professie. Dat bleek uit de druk bezochte netwerkbijeenkomst Natuur in het Boerenland georganiseerd door de Taskforce Agrarische Natuur en de Provincie Zuid-Holland.

Startschot

Gedeputeerde Han Weber gaf het startschot voor een vernieuwd agrarisch natuurbeheer dat dit jaar van start gaat. Door lerend beheren en een sterke samenwerking willen de partners het agrarisch natuurbeheer en het leefgebied voor de weidevogels verder verbeteren. Om de start van deze ontwikkeling te markeren liet de Gedeputeerde weten iedere zonnepomp die met de donaties van de Weidoptiecampagne van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland wordt gerealiseerd te verdubbelen.

Samenwerking sleutel tot succes

Tijdens de bijeenkomst werd nog eens duidelijk benadrukt dat voor een succesvol agrarisch natuurbeheer een sterke samenwerking de sleutel is tot succes. Alle betrokken partijen hebben een belangrijke bijdrage te leveren. Door kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te helpen bij het beheer kunnen steeds meer agrarische bedrijven natuur inpassen in hun bedrijfsvoering.

Samen aan de slag

Agrarische collectieven, boeren, natuurorganisaties, vrijwilligers en overheden zullen het gesprek dat zij nu zijn aangegaan voortzetten. In de werkgebieden van de acht agrarische collectieven in Zuid-Holland gaan de partijen gezamenlijk aan de slag om goede weidevogelgebieden en akkervogelgebieden te ontwikkelen.

Taskforce Agrarische Natuur

In 2014 is de Taskforce Agrarische Natuur opgericht door de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, in samenwerking met De Groene Motor en Veelzijdig Boerenland. De Taskforce streeft samen met de provincie en alle betrokken partijen naar een verbetering van de ecologische kwaliteit van het agrarisch gebied door de ontwikkeling van een natuurinclusieve landbouw. De samenwerking die nu in gang is gezet zal ook in de komende jaren worden ondersteund door de Taskforce Agrarische Natuur.