Valuta voor Veen in Zuid-Holland en ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

5 februari 2019

Valuta voor Veen in Zuid-Holland en ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

In grote delen van Nederland zijn veenweidegebieden ontwaterd om deze geschikt te maken voor agrarisch gebruik. Veen dat aan de buitenlucht blootstaat verbrandt langzaam (oxidatie). Ook treedt er krimp en inklinking op. Hierdoor komt het maaiveld steeds dieper te liggen. Om deze gebieden toch geschikt te houden voor agrarisch gebruik moet het grondwaterpeil steeds verder omlaag worden gebracht.Afhankelijk van het slootwaterpeil wordt het veenpakket van de veengebieden, die als landbouwgrond in beheer zijn elk jaar dunner. Hierbij komt ook CO2 vrij. De totale uitstoot van CO2 uit de veengebieden wordt berekend op ca. 4 Mton. Dat is ongeveer 3% van de totale Nederlandse CO2 uitstoot. Dit zichzelf herhalende bodemdalingsproces en de bijkomende gevolgen spelen zich ook af in de provincie Zuid-Holland en hebben in toenemende mate aandacht vanuit de provincie.

Het goede nieuws is dat dat de bodemdaling kan worden afgeremd of zelfs gestopt. De Natuur en Milieufederaties hebben in de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld om de veenoxidatie in deze gebieden effectief tegen te gaan en de CO2-emissies die hiermee samenhangen terug te dringen. Zo kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan het tegengaan van bodemdaling en de klimaatopgave.

Het idee achter aanpak ‘Valuta voor Veen’ is simpel. Door vernattingsmaatregelen te nemen in agrarische gebieden wordt bodemdaling en CO2 uitstoot voorkomen. Deze vermindering van CO2 uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO2-credits aan partijen die op vrijwillige basis hun CO2 uitstoot willen compenseren. Hiermee ontstaat een nieuw verdienmodel waarmee geïnvesteerd kan worden in het tegengaan van bodemdaling en de inkomstenderving van agrariërs kan worden gecompenseerd. Op 19 december 2018 is deze methode vastgesteld door de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (link). Deze methode is vooralsnog alleen van toepassing op grondwaterpeilverhoging in veenweidegebieden met ‘puur’ veen.

Op 1 februari heeft de NMZH de ambitieverklaring voor de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling ondertekend. Groene Cirkels is een open netwerk waarin partners gezamenlijk werken aan grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, versterking van de biodiversiteit, hernieuwbare energie en het hergebruik van reststoffen. In de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling werken de Provincie Zuid Holland, Zuivelfabriek De Graafstroom, Deltamilk, Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen Research samen aan een duurzame toekomst voor het veenweidelandschap, het voortbestaan van agrarische bedrijven en nog betere (h)eerlijke zuivelproducten. Hierbij wordt ingezet op het halveren van de bodemdaling en C02 uitstoot, het vergroten van de biodiversiteit en het werken aan de gezondheid van de bodem, het vee en de consument.

De NMZH zet zich in om een proeftuin Valuta voor Veen binnen de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling op te zetten. Hiermee willen wij de methode in Zuid-Holland introduceren en door ontwikkelen.

Meer informatie? Neem contact op met