Valuta voor Veen effectief alternatief voor onderwaterdrainage

Valuta voor Veen effectief alternatief voor onderwaterdrainage

Recente berichten in de media zetten vraagtekens bij de effectiviteit van onderwaterdrainage in veenweidegebieden in relatie met CO2-uitstoot. De berichten zijn gebaseerd op een vier jaar durend onderzoek bij acht Friese boeren door de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research in opdracht van het Friese Veenweideprogramma. In het licht van dit onderzoek is het verontrustend dat op grote schaal in heel Nederland deze vorm van onderwaterdrainage nu wordt toegepast. Waarbij de financiering voor een aanzienlijk deel vanuit de overheid wordt gedragen.

23 september 2021

Als NMF’s zijn wij blij met de uitkomsten van dit onderzoek omdat nu heel duidelijk het verschil in effectiviteit wordt aangegeven tussen onderwaterdrainage en pompgestuurde infiltratie. In dit onderzoek wordt ook aangegeven dat onderwaterdrainage onder de juiste condities wel een bruikbare maatregel zou kunnen zijn, zoals andere afstanden tussen de buizen, pompen die het water onder druk in de buizen pompen en hogere slootpeilen. Dit laatste is de basis van ons project Valuta voor Veen waarbij wij de SNK methodiek pompgestuurde infiltratie hebben ontwikkeld voor veenweidegebieden met een minder diepe drooglegging.

Met de Valuta voor Veen methodiek pompgestuurde infiltratie wordt het grondwaterpeil vanuit een regelput met behulp van een pomp op zonne-energie of windenergie constant op een vooraf afgesproken grondwaterpeil gehouden. Hierdoor is er veel minder fluctuatie in het grondwaterpeil. Dit geldt in zowel natte als droge periodes en met een hoog of laag slootwaterpeil. Voorkomen wordt ook dat drainagebuizen droog komen te staan en dus belucht worden, waardoor deze juist meewerken aan extra veenoxidatie. Ook zal in warme periodes, wanneer veenoxidatie het snelst gaat, de grondwaterspiegel op het gewenste niveau blijven in plaats van weg te zakken. Daarnaast geldt voor Valuta voor Veen een verplichting om het grondwaterpeil te monitoren en worden uiteindelijk op basis van het werkelijke grondwaterpeil de CO2-credits afgegeven.

De relatie tussen CO2-emissies en grondwaterpeil is nog dit jaar vastgesteld in de Valuta voor Veen methodiek pompgestuurde infiltratie  door de Stichting Nationale Koolstofmarkt, de organisatie die de garantie afgeeft dat de met Valuta voor Veen beoogde CO2-reducties daadwerkelijk gehaald worden. Juist bij het vaststellen van deze relatie zijn ook de onderzoekers van de Radboud universiteit en Wageningen University & Research en andere kennisclusters betrokken geweest en hebben hun vertrouwen uitgesproken in de gehanteerde methode.

Met Valuta voor Veen kan dus duurzaam en effectief bodemdaling worden tegengegaan en de uitstoot van CO₂ in veenweidegebieden structureel worden gereduceerd. Met de opbrengst uit de CO₂-credits kunnen de eerste investeringen worden betaald en een bijdrage worden geleverd in de verduurzaming van de landbouw in veenweidegebieden.

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met: