Uitwerking motie biedt perspectieven voor betere bescherming kust

6 april 2016

Uitwerking motie biedt perspectieven voor betere bescherming kust

In het najaar van 2015 namen de Provinciale Staten van Zuid-Holland een motie aan die het College van Gedeputeerde Staten opriep om een inventarisatie te maken van alle plannen voor kustbebouwing en zo nodig een visie op de kust op te stellen. De uitwerking van deze motie is nu gereed en aan Provinciale Staten aangeboden. Volgens de natuurorganisaties uit de ‘Bescherm de kust’ coalitie biedt de uitwerking een aantal goede aanknopingspunten om tot een betere bescherming van de kust te komen, maar zijn  vervolgstappen nodig.

In de uitwerking van de motie stelt het College van Gedeputeerde Staten (GS) voor om de stranden van de Hollandse kust toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) omdat deze stranden nu nog geen ruimtelijke bescherming genieten. Daarom zijn hier nu nauwelijks belemmeringen voor bebouwing op de stranden. De natuurorganisaties vinden dit een goed idee, maar wijzen er ook op dat de regelgeving voor natuurbescherming de landschappelijke waarden zoals stilte, duisternis en weidsheid niet expliciet beschermd. Met de  nieuwe Wet natuurbescherming kunnen provincies deze waarden wel beschermen. De coalitiepartners raden de  provincie  dan ook aan hier gebruik van te maken.

Ook constateren de natuurorganisaties dat de inventarisatie van bouwplannen van GS niet helemaal compleet is. GS heeft zich namelijk beperkt tot bouwplannen op de stranden. Maar ook in de duinen en in de binnenduinrand vinden veel ontwikkelingen plaats, zoals te zien is op www.beschermdekust.nl Ook deze ontwikkelingen zou GS bij haar inventarisatie moeten betrekken zodat een goed beeld ontstaat van alle ontwikkelingen in het kustgebied  waarop de provincie beleidsmatig in kan  spelen.

Vanwege alle bouwplannen in het kustgebied willen de natuurorganisaties op korte termijn met alle stakeholders  alle waarden van het kustgebied inzichtelijk maken. Deze waarden kunnen vervolgens gebruikt worden als  uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid en het afwegen van nieuwe  ontwikkelingen. Zo wordt voor iedereen inzichtelijk waar kustbebouwing, onder voorwaarden, tot de mogelijkheden behoort en waar juist de ongeschondenheid van het kustlandschap in tact moet blijven om de waarden van de kust ook voor de toekomst te behouden.

Lees meer: