Uitspraak Raad van State: Provincie mag toestemming geven voor het doden van alle Zuid-Hollandse Canadese ganzen

24 oktober 2018

Uitspraak Raad van State: Provincie mag toestemming geven voor het doden van alle Zuid-Hollandse Canadese ganzen

NMZH teleurgesteld dat een vogelsoort tegelijk beschermd en vogelvrij kan zijn

De Raad van State heeft vandaag bepaald dat de provincie Zuid-Holland toestemming mag geven om beschermde vogelsoorten, zoals de Canadese gans, onbeperkt af te schieten zodat de populatie terugloopt tot nul dieren. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is erg teleurgesteld dat het hoger beroep dat zij samen met lokale natuurorganisaties instelde in het kader van de toestemming die de provincie gaf voor het afschot ongegrond is verklaard. De NMZH is verbaasd dat uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat een soort tegelijkertijd beschermd kan zijn en tot op het laatste exemplaar in een provincie afgeschoten mag worden.

Beperkingen aan afschot niet nodig

Omdat ganzen schade aan kunnen richten aan de landbouw doordat zij gras en andere gewassen opeten, wil de Provincie Zuid-Holland de aantallen ganzen die hier broeden terugdringen door jagers toestemming te geven voor het doden van ganzen en het bewerken van eieren. De wetgeving op het gebied van natuur biedt mogelijkheden om beschermde vogels af te schieten om daarmee landbouwschade terug te dringen, maar alleen als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Zo moet duidelijk zijn dat de landbouwschade niet op een andere manier dan afschot kan worden teruggedrongen en dat de gunstige staat van instandhouding van een soort niet in gevaar komt. Aan deze laatste voorwaarde wordt met het afschotplan waar de provincie mee ingestemd heeft volgens de NMZH niet voldaan. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat eerder al is bepaald dat de Canadese gans en kolgans belangrijke schade aan kunnen richten aan de landbouw en hiervoor geen andere bevredigende oplossing bestaat dan het doden van deze vogels. Zij concludeert daarom dat de provincie geen beperkingen hoeft op te leggen aan het afschot van deze soorten. De populatie Canadese ganzen mag nu dus teruggebracht worden naar nul exemplaren. Van de kolgans mag er volgens de provincie een broedpopulatie van 200 exemplaren overblijven en ook dat volstaat volgens de Raad van State.

U kunt hier de uitspraak lezen van de Raad van State