Tweede zitting bij Raad van State over Blankenburgtunnel

18 april 2018

Tweede zitting bij Raad van State over Blankenburgtunnel

Op 26 april 2018 vindt bij de Raad van State voor de tweede keer een zitting plaats over het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Dit keer gaat de zitting over de wijzigingen in het Tracébesluit die de minister van Infrastructuur & Waterstaat in het najaar van 2017 doorvoerde.

De schade die de weg door een toename aan stikstofneerslag (stikstofdepositie) toebrengt aan de beschermde natuur wil de minister met deze wijzigingen regelen buíten het landelijke programma dat daarvoor is bedoeld: de Programmatische Aanpak Stikstof, PAS. Dit programma koppelt maatregelen die leiden tot een toename van stikstofdepositie aan maatregelen die de gevolgen van die toename tegengaan en de stikstofdepositie als geheel op termijn zouden moeten terugdringen.

De juridische houdbaarheid van de PAS ligt nog ter beoordeling voor bij het Europees Hof van Justitie. Met het gewijzigde Tracébesluit, wil de minister vertraging van de aanleg van de Blankenburgtunnel voorkomen.

Beroep Raad van State

In 2016 werd het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel genomen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland tekende hier samen met Natuurmonumenten en andere organisaties beroep tegen aan bij de Raad van State, omdat zij het niet eens zijn met nut en noodzaak van de weg.

Daarnaast vinden zij dat de weg tot een onacceptabele aantasting leidt van natuur en landschap. Dit betreft onder meer de schade die wordt veroorzaakt door een toename van de stikstofdepositie door het autoverkeer. Om die gevolgen te ondervangen had de minister de Blankenburgtunnel ondergebracht in de PAS.

Europees Hof van Justitie

De Raad van State heeft echter nog twijfels of de PAS niet in strijd is met de Europese wet- en regelgeving. Daarom heeft zij hierover eerder dit jaar prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De antwoorden hierop volgen naar verwachting medio 2018. Tot die tijd zijn alle uitspraken van de Raad van State in beroepsprocedures waarin de PAS ter discussie staat aangehouden. Dit geldt dus ook voor de Blankenburgtunnel.

Omzeilen PAS door gewijzigd Tracébesluit

Omdat de minister wil voorkomen dat de Blankenburgtunnel vertraging oploopt, heeft zij enkele maanden geleden het Tracébesluit van de Blankenburgtunnel gewijzigd. Zo wil zij de negatieve gevolgen voor de natuur door een toename van de stikstofdepositie via het Tracébesluit zélf compenseren. Daardoor hoeft de PAS niet meer gebruikt te worden en hoeft er dus ook niet gewacht te worden op de antwoorden van het Europees Hof van Justitie.

Twijfels bij natuurorganisaties

De natuurorganisaties zijn er echter niet van overtuigd dat die compensatie op een juiste manier wordt geregeld. Zo zijn de mogelijke negatieve effecten op een aantal Natura 2000-gebieden ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Bovendien mag aantasting van Natura 2000-gebieden alleen plaatsvinden als er sprake is van een dwingende reden van openbaar belang. Volgens de NMZH, Natuurmonumenten en diverse lokale natuur- en bewonersorganisaties voldoet het gewijzigde Tracébesluit van de Blankenburgtunnel daar niet aan. Zij vinden dat de minister er te gemakkelijk vanuit gaat dat de natuur die wordt aangetast gecompenseerd mag worden, terwijl onvoldoende is aangetoond dat die aantasting niet voorkomen kan worden.

Lees hier het verweerschrift.