Twee projectplannen Valuta voor Veen ingediend

Twee projectplannen Valuta voor Veen ingediend

Vorige week heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de eerste projectplannen ingediend voor Valuta voor Veen op twee locaties, te weten bij de Nesse en de Cranberry Company in de Krimpenerwaard. Met het indienen van de beide projectplannen is de eerste grote stap genomen. Het is nu wachten op goedkeuring door de SNK, zodat de daadwerkelijke uitvoering van Valuta voor Veen van start kan gaan.

29 maart 2021

De Natuur en Milieufederatie Zuid Holland probeert Valuta voor Veen in de provincie Zuid Holland te promoten en als projectpartner zorg te dragen voor indiening van de projectplannen bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Vorige week heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland twee projectplannen ingediend bij de SNK voor Valuta voor Veen op 2 locaties, te weten bij de Nesse en de Cranberry Company in de Krimpenerwaard.

De SNK is een stichting die CO2-certificaten uitgeeft voor CO2-emissiereductieprojecten en daarvoor ook de garantie geeft dat de CO2-reductie daadwerkelijk behaald wordt. Hiervoor stelt de SNK een aantal eisen en regels op, die in de projectplannen worden uitgewerkt. In het geval van Valuta voor Veen gaat dat om een voorgeschreven onafhankelijk monitoring van de grondwaterstanden in de projectsituatie, maar ook in de uitgangssituatie via een referentieperceel waar niets verandert ten opzichte van de uitgangssituatie. Hieruit wordt vervolgens in beide situaties de CO2-emissie bepaald. Voor het verschil in CO2-emissie tussen uitgangssituatie en projectsituatie worden vervolgens CO2-certificaten uitgegeven die een grondeigenaar vervolgens kan verkopen aan een bedrijf dat zijn eigen CO2-emissie wil compenseren.

De Nesse
Locatie de Nesse is een voormalig landbouwgebied van 259 ha dat nu in eigendom van Stichting het Zuid-Hollands Landschap een natuurgebied is geworden en een weidevogeldoelstelling heeft gekregen. Het is in het belang van de weidevogels om een deel van het jaar iets nattere omstandigheden te creëren, uiteraard binnen de grenzen van het door het Hoogheemraadschap uitgegeven peilbesluit. Deze situatie sluit goed aan bij Valuta voor Veen. Er is in een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland afgesproken dat de inkomsten uit Valuta voor Veen zullen worden aangewend om de duurzaamheid van het gebied te versterken.

Cranberry Company
De Cranberry Company is vlakbij de Nesse gelegen, maar de situatie is hier geheel anders. Bij dit bedrijf, is sprake van commerciele, Cranberryteelt. Aangezien Cranberries het beste groeien onder natte omstandigheden is het een goede combinatie met Valuta voor Veen. De Cranberry Company beslaat 18 ha waar het grondwaterpeil wordt verhoogd ten behoeve van de Cranberryteelt.

Met het indienen van de beide projectplannen is de eerste grote stap genomen. Het is nu wachten op goedkeuring door de SNK, zodat de daadwerkelijke uitvoering van Valuta voor Veen van start kan gaan.

Voor meer informatie neem je contact op met: