Tool voor het schrijven van een goede Warmtevisie

29 juli 2019

Tool voor het schrijven van een goede Warmtevisie

Nederland gaat van het gas af. Dat betekent dat woningen in de toekomst op een andere manier dan met aardgas moeten worden verwarmd. In het ontwerp-Klimaatakkoord staat dat gemeenten in 2021 een zogenaamde Transitievisie Warmte moeten hebben geschreven waarin een tijdspad is vastgelegd waarop wijken van het aardgas af moeten zijn.

Rapport Transitievisie Warmte

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben de transitievisies van vier pioniers geanalyseerd: gemeenten Almere, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De onderzochte transitievisies kennen elk verschillende sterke punten die als voorbeeld voor volgende transitievisies kunnen dienen. Deze sterke punten hebben wij gebundeld voor het schrijven van een goede Transitievisie Warmte. Hiermee geven we aan welke informatie een visie in ieder geval moet bevatten. Gemeenten die nog aan de slag moeten gaan met hun transitievisie kunnen het rapport gebruiken om tot een eigen visie te komen die duurzaam en realistisch is.

Betrekken van bewoners belangrijk

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is een van de onderdelen van de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin worden de afspraken uit het Klimaatakkoord uitgewerkt door overheden en andere partijen op regionaal niveau. Het creëren van draagvlak en burgerparticipatie is hierbij voor ons essentieel. Dit geldt zeker ook voor het opstellen van een warmte transitievisie, omdat de maatregelen die genomen moeten worden ingrijpend zijn voor bewoners en veranderingen vergen in huis. In de praktijk zien we dat het betrekken van burgers vaak niet of pas laat gebeurt. Burgers moeten daarom niet alleen geïnformeerd worden over plannen maar betrokken worden en de kans krijgen die plannen mede vorm te geven.

Contact

Heb je na het lezen van het rapport nog vragen of wil je ideeën uitwisselen over jouw transitievisie? Neem dan contact op met Jort van Aken van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Aanbevelingen-voor-transitievisies-warmte

Voor meer informatie neem je contact op met: