Tijd voor een ambitieus natuurbeleid!

12 juli 2016

Tijd voor een ambitieus natuurbeleid!

Met de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming kan de provincie Zuid-Holland mooie en soortenrijke landschappen creëren die aantrekkelijk zijn voor planten,  dieren én mensen. Soorten als de zeearend, otter en grutto kunnen hierdoor een toekomst krijgen in  de Zuid-Hollandse natuur. De provincie moet  de kans om een ambitieus natuurbeleid te voeren dan ook met beide handen aanpakken. Zo laten tientallen natuurorganisaties, waaronder Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Vogelbescherming vandaag weten in een gezamenlijke zienswijze.

Nieuwe Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Hiermee worden een aantal taken en bevoegdheden overgedragen van het rijk naar de provincies. Zo kan de provincie zelf bijzondere natuurgebieden en landschappen aanwijzen en moet zij een eigen natuurvisie op gaan stellen.In een voorstel beschrijft de  provincie hoe zij deze taken wil opnemen in haar beleid. Met een gezamenlijke zienswijze hebben de natuurorganisaties  gereageerd op dit voorstel.

Kansen voor kwetsbare soorten

In hun reactie geven de natuurorganisaties aan  dat zij graag betrokken worden bij het opstellen van een natuurvisie. Deze natuurvisie biedt veel kansen om rijke landschappen te realiseren die gunstig zijn voor bijvoorbeeld de zeearend, otter en grutto . Ook kunnen in de natuurvisie maatregelen worden opgenomen om de achteruitgang van kwetsbare soorten zoals de weidevogels tegen te gaan.

Kritiek op afschot

In hun zienswijze uiten de natuurorganisaties ook kritiek op de beleidsvoorstellen van de provincie. Zo is het volgens hen onacceptabel dat de provincie  afschot van de smient en het vernielen van eieren en nesten van de zilvermeeuw toe wil staan. Beide soorten gaan achteruit en mogen daarom niet verder aangetast worden. Ook wijzen de organisaties erop dat jagers te veel mogelijkheden krijgen door bijvoorbeeld afschot voor zonsopkomst en na zonsondergang toe te staan.  Dit is in strijd met de Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming zelf en moet daarom aangepast worden.

Zienswijze

De volledige zienswijze kunt u hier lezen.

De zienswijze is ingediend door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek, KNNV afdeling Delfland,  Stichting Westlandse Natuur, Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, Stichting Rotte-Verband, Vogelwacht Delft en omstreken, Hoekschewaards Landschap, Natuurvereniging Eiland IJsselmonde, Vogelwerkgroep Zoetermeer, Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, Verenging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard, Stichting Hooge Nesse Veerplaat en Vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee.