De stad als soortenrijk landschap

8 februari 2018

De stad als soortenrijk landschap

Op 7 februari 2018 organiseerde de NMZH een expert meeting in het kader van de totstandkoming van de nieuwe provinciale visie op de groenblauwe leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomst bogen deskundigen zich over de opgaven binnen het thema ‘groen en blauw in de stad’. Over het belang van groen en blauw in de stad voor zowel de mens als soorten dieren en planten was iedereen het roerend eens, maar hoe dit te versterken blijkt nog niet altijd even eenvoudig.

Wie is er aan zet?

Een belangrijke vraag die al snel opkwam was hoe er vanuit een provinciale visie gestuurd kan worden op groen en blauw in de stad. De provincie richt zich nu niet op binnenstedelijke ruimtelijke ontwikkelingen, dit ligt bij gemeenten. Om gemeenten ertoe te zetten hun bebouwde gebied te vergroenen, kunnen echter ook andere instrumenten ingezet worden zoals een lijst van criteria voor een basiskwaliteit van de stedelijke leefomgeving.

Natuurinclusief bouwen

Bij natuurinclusief bouwen worden maatregelen voor natuur, zoals nestgelegenheid voor vogels of vleermuizen, in het ontwerp van een gebouw meegenomen. Gebouwen die nu gebouwd worden blijven lange tijd staan, dus ingebouwde maatregelen voor natuur kunnen ook over een lange periode een bijdrage leveren aan biodiversiteit. Wat de renovatie of herstructurering van bestaande bebouwing betreft, ligt er nog een grote opgave om bouwbedrijven bewust te maken van de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en de verplichting om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming aan te vragen en mitigerende of compenserende maatregelen te nemen. Betere voorlichting en handhaving kunnen hierbij helpen.

Stadsranden

De overgangen tussen de stad en het omliggende landschap zijn zowel voor de inwoners van de stad als voor de biodiversiteit van grote waarde. Hier is nog veel kwaliteitswinst te behalen door stad en land beter met elkaar te verbinden en door voor geleidelijke overgangen te zorgen. Groene buffers zijn bovendien belangrijk om te zorgen dat de steden niet aan elkaar vastgroeien. Doordat het groen rond de steden in Zuid-Holland relatief schaars is, zijn de stadsranden hier erg belangrijk.