Rondetafelgesprek RES Midden-Holland

31 mei 2019

Rondetafelgesprek raadsinformatieavond RES Midden-Holland

Op maandagavond 20 mei 2019 is in het Huis van de Stad in Gouda een informatieavond over de Regionale Energie Strategie (RES) georganiseerd voor raadsleden van de gemeenten in de regio Midden-Holland. De samenwerkende gemeenten in deze regio organiseerden deze avond.

Tijdens de bijeenkomst zijn de raadsleden eerst bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de RES Midden-Holland. Vervolgens gingen de raadsleden aan vijf zogenaamde rondetafels in gesprek met verschillende stakeholders die, vanuit hun perspectief een toelichting gaven op een aantal belangrijke aspecten aangaande de RES. De NMZH was tafelvoorzitter van één van deze tafels. De andere tafels werden voorgezeten door waterschappen, netbeheerders, het bedrijfsleven en de omgevingsdienst Midden-Holland.

Participatie en draagvlak
Aan de tafel van de NMZH gingen we met raadsleden in gesprek over de ruimtelijke ordening van de energietransitie en het belang van het organiseren van participatie en draagvlak. Om de klimaatdoelstellingen te realiseren zet de NMZH zich in voor het verduurzamen van de energievoorziening. Naast forse inzetten op energiebesparing betekent dit ook meer energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen, zowel klein- als grootschalig. De NMZH vindt het daarbij belangrijk dat duurzame energieprojecten op een zeer zorgvuldige manier worden ingepast, met oog voor de belangen van natuur, landschap en leefomgeving. Het organiseren van participatie en betrokkenheid van omwonenden en andere belanghebbenden is daarbij een belangrijk uitgangpunt. Zonder draagvlak gaat de energietransitie niet slagen.

Tijdens de rondetafel zijn kort enkele (beleids)tools en instrumenten toegelicht die de Natuur en Milieufederaties de afgelopen jaren (mede) hebben ontwikkeld, zoals de Constructieve Zonneladder, de Checklist Natuurbelangen bij windenergie op land en de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Vervolgens spraken we met de raadsleden o.a. over hun eigen ervaringen op dit gebied en de uitdagingen die voor ons liggen.

Meer informatie? Neem contact op met