Resultaten Groene Peiler Landschap, ruimte en bereikbaarheid

21 november 2016

Resultaten Groene Peiler Landschap, ruimte en bereikbaarheid

Recent hield de NMZH een raadpleging onder haar netwerk via de ‘Groene Peiler’. Deze online enquête werd door 290 mensen ingevuld. Hieruit komt onder andere naar voren dat het netwerk van de NMZH veel kansen ziet in het benutten van leegstaande bebouwing, zoals kantoren, voor de woningbouwopgave voor de regio zodat open landschappen gespaard kunnen worden.  Wat vervoer betreft gaven de meeste respondenten aan kansen te zien in het verbeteren van het OV en het realiseren van aantrekkelijke fietsroutes. Het merendeel van de respondenten is van mening dat er geen nieuwe wegen meer aangelegd zouden moeten worden.

Ook valt op dat veel respondenten vinden dat er nog veel te winnen valt via voorlichting en educatie. Door mensen meer bewust te maken van hun (mobiliteits)gedrag op de leefomgeving kunnen zij verleid worden tot het maken van duurzamere keuzes. Ook in ruimtelijk opzicht is bewustwording belangrijk: veel mensen met een tuin betegelen die om er zo min mogelijk onderhoud aan te hebben. Maar een groene tuin levert juist een veel grotere bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving door het vervullen van een functie voor andere biodiversiteit en waterhuishouding. Ook gaven de respondenten aan dat een transitie van de haven en glastuinbouwsector naar duurzame energiebronnen en grondstoffen een grote bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving.

De enquête werd gehouden in het kader van het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag waarin diverse overheden nagaan hoe de samenhang in de metropoolregio vergroot kan worden om zo meer te profiteren van de potentiële agglomeratiekracht. Bereikbaarheid wordt hierbij niet als doel op zich beschouwd, maar als een middel om andere doelen te realiseren, waaronder het versterken van een aantrekkelijk leefmilieu. De raadpleging van de NMZH draagt bij in het beeld brengen van alle mogelijke oplossingsrichtingen en het toetsen van draagvlak voor de verschillende toekomstbeelden.

Lees meer

 

 

groene peiler