Resultaten Groene Peiler ‘Groenblauwe leefomgeving Zuid-Holland’

19 april 2018

Resultaten Groene Peiler ‘Groenblauwe leefomgeving Zuid-Holland’

Op dit moment werkt de provincie Zuid-Holland samen met haar partners aan het opstellen van een nieuwe provinciale visie op de groenblauwe leefomgeving. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland helpt de provincie hierbij door inbreng voor de visie op te halen vanuit het Zuid-Hollandse netwerk van natuur-, milieu- en landschapsorganisaties. Dit gebeurde o.a. via de Groene Peiler, een digitale enquête, die vanaf eind maart gehouden werd. De enquête werd in totaal door 124 respondenten ingevuld.

Dat leverde op hoofdlijnen de volgende belangrijkste aanbevelingen op voor de provinciale visie:

  • Om gezondheid te bevorderen zijn groene en blauwe structuren in de directe woonomgeving van groot belang. Benut deze structuren ook om lopen en fietsen aantrekkelijker te maken.
  • Zorg in de stad voor het behouden en versterken van groenblauwe structuren. Zo kan onder andere de biodiversiteit in de stad verstrekt worden. Een belangrijk aandachtspunt is de kwaliteit van het groen en blauw: door de juiste inrichting en het juiste beheer kan nog veel winst geboekt worden.
  • Verbind natuur en economie beter met elkaar door sectorale ontwikkelingen die slechts op economie zijn gericht en ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving via het ruimtelijk beleid te weren en zo tevens schone innovaties aan te jagen.
  • Groene participatie wordt bevorderd door de afstand tussen mensen en natuur letterlijk kleiner te maken via meer groen en blauw in de woonomgeving. Ook een groene inrichting van tuinen is hierbij van belang.
  • Bescherm en versterk landschap en erfgoed door in te zetten op een transitie naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw en een striktere ruimtelijke bescherming van waardevolle landschappen.
  • Om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen is het belangrijk en noodzakelijk om het oppervlak aan natuurgebieden te vergroten, biodiversiteit te bevorderen buiten de beschermde natuurgebieden, de milieudruk vanuit landbouw, industrie en transport te verlagen, en de ruimtelijke versnippering van natuur en landschap tegen te gaan.
  • Bodemdaling door veenoxidatie vraagt om oplossingen. Deze kunnen gevonden worden in een extensivering van de landbouw, de inzet op andere vormen van landbouw met bijvoorbeeld andere teelten en andere veerassen en/of functieveranderingen van gebieden.

Een uitgebreidere weergave van de resultaten van de Groene Peiler over de groenblauwe leefomgeving is te lezen in de rapportage.

Lees hier de rapportage.