Regionale Energie Strategie – Rotterdam Den Haag

30 april 2019

Sinds 2018 wordt in Nederland door overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven gewerkt aan het nationaal Klimaatakkoord. Hierin worden de internationale klimaatafspraken uit Parijs (2015) uitgewerkt. Doelstelling van het nationaal Klimaatakkoord is om in Nederland tenminste 49% CO2-reductie te realiseren in 2030 ten opzicht van 1990.

Om de maatregelen en afspraken uit het nationaal Klimaatakkoord in de praktijk te brengen is een landsdekkend programma opgezet van 30 energie-regio’s. Hier wordt gewerkt aan Regionale Energie Strategieën (RES). In de RES wordt door overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, en als het mogelijk is ook burgers, gewerkt aan regionaal gedragen keuzes als het gaat om de duurzame opwekking van elektriciteit, het verduurzamen van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, en de hiervoor benodigde infrastructuur. Een uitvoeringsagenda is uiteindelijk onderdeel van de RES. Meer informatie over het Klimaatakkoord en de RES is hier en hier te vinden.

Een van de RESsen waar de NMZH in participeert is de RES Rotterdam Den Haag. In april zijn hiervoor weer twee (ambtelijke) ateliers georganiseerd waarin met een grote groep belanghebbende partijen achtereenvolgens is gewerkt aan regionale ontwerpprincipes (onderverdeeld in vier overkoepelende thema’s: warmte, zonne-energie, windenergie en opslag) en op basis daarvan aan een voorstel voor een geïntegreerd perspectief. In dit perspectief zijn de kansen voor duurzame opwek, energiebesparing en samenwerking in de regio ingeschat. Het perspectief vormt de basis voor de RES Rotterdam Den Haag en een uitvoeringsagenda.

Meer informatie? Neem contact op met