Reactie op inpassingsplan Net op Zee en de verbinding naar de Maasvlakte

Reactie op inpassingsplan Net op Zee en de verbinding naar de Maasvlakte

Voor het elektriciteitsnet op zee waarmee de windparken op zee aangesloten worden op het elektriciteitsnet op land, is aansluiting op het nieuw te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven op de Maasvlakte gepland. Samen met Natuurmonumenten en Het Zuid-Hollands Landschap heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gereageerd op adviezen van de MER-commissie op het inpassingsplan van de aanlanding aan de zuidkant van de Maasvlakte II. Hierbij gaan we in op de stikstofdepositie tijdens aanlegfase en op de effecten van de aanleg van de kabels op Zandkokerwormriffen.

14 juli 2022

In het voorontwerp is aangegeven dat de aanlegwerkzaamheden voor het project leiden tot een tijdelijke toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden en dat deze stikstofeffecten in de aanlegfase niet meer betrokken zouden hoeven te worden bij het besluit over een natuurvergunning. Echter in haar advies wijst de MER-commissie erop dat bij extra stikstofdepositie op een al met stikstof overbelast gebied negatieve gevolgen voor de kwaliteit van habitats en leefgebieden van soorten niet uit te sluiten zijn. Zij adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming over het inpassingsplan en de vergunningen voor Net op Zee IJmuiden VER Beta, inzicht te geven in de bronmaatregelen die genomen kunnen worden om de stikstofdepositie tijdens de aanlegfase maximaal te reduceren.

Als betrokken natuurorganisaties en terreinbeheerders delen wij het advies van de cie. MER en maken wij ons ernstig zorgen over de uiteindelijke verdere stikstofbelasting rond Voornes Duin.

Zandkokerwormriffen
In het voorontwerp is ook aangegeven dat het kabeltracé zich (deels) bevindt in geschikt gebied voor de zandkokerwormriffen, waarbij sprake is van aantasting van leefgebied en mogelijk tot tijdelijke oppervlakteverkleining van de riffen. De MER-commissie adviseert aan te geven welke ruimte binnen de corridor van het voorkeurstracé aanwezig is om via tracéaanpassingen aantasting van de zandkokerwormriffen te voorkomen. Het ligt voor de hand het onderzoek ter bescherming van de zandkokerwormriffen te combineren met het onderzoek nodig voor de bescherming van de archeologische waarden. Wij zijn het eens met dit advies en gaan ervan uit dat al het mogelijke gedaan gaat worden om aantasting van kokerwormriffen te voorkomen.

Voordelta
Natuurmonumenten, Zuid-Hollandslandschap en de NMZH zijn vanaf het convenant ‘Visie en Vertrouwen’ betrokken bij de wettelijk vastgesteld natuurcompensatie voor de aanleg van de Maasvlakte II (PMR) in de Voordelta. Naar is gebleken wordt de afgesproken wettelijk natuurcompensatie niet gehaald. Hiervoor hebben onze organisaties een rechtsgeding aangespannen, waarvan de zitting in september dit jaar zal plaatsvinden. Aangezien dit een van de activiteiten is die bodemberoering en verstoring gaat geven in de Voordelta is dit voor ons extra aanleiding om hierover een brief te versturen naar het Ministerie van Economische Zaken en onze zorgen uit te spreken.

Lees hier de gezamenlijke brief

 

Voor meer informatie neem je contact op met: