Rapport CE Delft: Aanleg Blankenburgtunnel niet nodig

13 september 2016

Rapport CE Delft: Aanleg Blankenburgtunnel niet nodig

De onderbouwing van de aanleg van de Blankenburgtunnel blijkt anno 2016 achterhaald. Het nut van de geplande weg van 1,2 miljard euro is vele malen kleiner dan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verondersteld op basis van tien jaar oude scenario’s. Dat is de voornaamste conclusie uit een doorrekening op basis van de nieuwste toekomstscenario’s van planbureaus PBL en CPB die Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en diverse bewonersorganisaties lieten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft.

Belang toekomstscenario’s

In 2015 publiceerden het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) de nieuwe ‘Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’, kortweg WLO. De WLO-scenario’s vormen de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van snelwegen en andere ruimtelijke plannen in Nederland. De organisaties riepen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu al eerder vergeefs op om de noodzaak van de Blankenburgtunnel door te rekenen op basis van deze actuele cijfers. Omdat het ministerie nog steeds uitgaat van oude scenario’s uit 2006 hebben de organisaties, in het kader van hun beroepsprocedure tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel, een doorrekening laten maken op basis van huidige inzichten over de verkeersontwikkeling. Daaruit blijkt dat de toekomstige verkeersdrukte in de Beneluxtunnel circa 20% lager uitvalt dan tien jaar geleden in scenario’s werd voorspeld. Ter illustratie: in 2030 rijdt er zonder Blankenburgtunnel al minder verkeer door de Beneluxtunnel dan volgens de oude cijfers mét Blankenburgtunnel. De aanleg van de Blankenburgtunnel heeft daardoor veel minder positieve effecten op de filebestrijding dan het ministerie voorspelt op basis van de achterhaalde cijfers. Bovendien hebben de berekeningen van CE Delft uitgewezen dat de weg voor een hogere uitstoot van stikstof in de Duinen van Voorne kan zorgen, wat de natuur aantast. De minister heeft hier ten onrechte geen nader onderzoek naar gedaan.

Nieuwe inzichten reden voor heroverweging

De natuurorganisaties voelen zich door deze cijfers gesterkt in hun pleidooi om de Blankenburgtunnel niet aan te leggen. De weg, kost 1,2 miljard euro en brengt een grote aantasting van natuur, milieu, landschap en recreatie in groene long Midden-Delfland met zich mee. Nu duidelijk is dat het fileprobleem dat de Blankenburgtunnel op moet lossen er nauwelijks toe doet, wegen de voordelen van de weg zeker niet op tegen de nadelen, aldus de natuurorganisaties.

De berekeningen van CE Delft op basis van de nieuwe WLO-scenario’s zijn niet alleen relevant voor de Blankenburgtunnel, maar ook voor andere wegenprojecten zoals de A13/A16 bij Rotterdam. Ook daarbij is namelijk met de verouderde scenario’s uit 2006 gerekend. Mogelijk wijzen doorrekeningen met de nieuwe cijfers uit dat ook voor deze weg en eventuele andere infraprojecten het nut veel kleiner is dan tot nu toe werd verondersteld.

Het volledige rapport kunt u lezen op de website van CE Delft >>