Raad van State buigt zich over Blankenburgtunnel

12 december 2016

Raad van State buigt zich over Blankenburgtunnel

De Raad van State buigt zich dinsdag 13 december over de Blankenburgtunnel. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging tekenden in mei beroep aan bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Zij zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg zijn. 

Aantasting leefmilieu

Volgens de organisaties is het noodzakelijk alternatieven te onderzoeken vanwege de negatieve effecten die de Blankenburgtunnel heeft op de leefomgeving. De Blankenburgtunnel tast de leefomgevingskwaliteit van vele omwonenden aan door een verslechtering van de luchtkwaliteit en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland. Denk aan de aantasting van beschermde soorten zoals de zeldzame roerdomp en een toename van de stikstofoverlast in kwetsbare natuurgebieden. De minister had meer moeite moeten doen om na te gaan of deze gevolgen voorkomen kunnen worden.

Alternatieven

In hun beroepschrift geven de organisaties aan dat er verschillende alternatieven zijn voor de Blankenburgtunnel, maar dat deze door de minister te makkelijk aan de kant zijn geschoven. Eén van die alternatieven is om geen nieuwe weg aan te leggen. De Blankenburgtunnel moet de files in de Beneluxtunnel verminderen, maar deze onderbouwing van de aanleg van de Blankenburgtunnel blijkt anno 2016 achterhaald. Het nut van de geplande weg van 1,2 miljard euro is vele malen kleiner dan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verondersteld op basis van tien jaar oude scenario’s. Dat is de voornaamste conclusie uit een doorrekening op basis van de nieuwste toekomstscenario’s van planbureaus CPB en PBL, die de organisaties lieten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft. Moet de weg toch aangelegd worden, dan is volledige ondertunneling een beter alternatief. Daarmee blijven natuur, landschap en leefomgeving veel meer gespaard.

Onderzoek naar effecten

Daarnaast vinden de organisaties dat een aantal onderzoeken naar de effecten van de Blankenburgtunnel op de natuur tekort schieten. Zo wordt er slechts in één natuurgebied gekeken naar de effecten van meer stikstofuitstoot, terwijl ook andere gebieden in de omgeving beïnvloed worden. Door de stikstof in uitlaatgassen neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten af. Ook naar de impact van de snelweg op beschermde soorten is te weinig onderzoek gedaan. Zo is het vleermuisonderzoek niet goed uitgevoerd en is onvoldoende onderzocht wat de effecten op de roerdomp zijn. In Nederland broeden slechts 300 paar van deze zeldzame vogelsoort, waarvan drie broedparen in de Rietputten. De Blankenburgtunnel loopt dwars door dit kwetsbare natuurgebied en dit betekent waarschijnlijk het einde van de roerdomp in de Rietputten.

Heroverwegen plannen

De organisaties dringen er al sinds lange tijd bij minister Schultz op aan om de plannen voor de Blankenburgtunnel te heroverwegen omdat de zesbaansweg een grote aantasting van natuur, landschap, recreatie en leefomgeving in groene long Midden-Delfland met zich meebrengt. Het beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de laatste kans om de weg tegen te houden. De organisaties rekenen erop dat de Raad van State zal besluiten dat de Blankenburgtunnel niet mag worden aangelegd. Naar verwachting doet de Raad van State enkele maanden na de zitting uitspraak.

Snelweg