Provincie Zuid-Holland wil ongerept kustlandschap behouden

17 november 2015

Provincie Zuid-Holland wil ongerept kustlandschap behouden

Met de campagne ‘Bescherm de kust’ roepen de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) en andere natuurorganisaties provincies, gemeenten en bedrijven op om in actie te komen tegen de wildgroei aan bouwplannen die het ongerepte kustlandschap bedreigen. Tijdens de behandeling van de provinciale begroting bleek de Zuid-Hollandse politiek niet ongevoelig voor deze oproep. Met brede steun werd een motie aangenomen waarin het provinciebestuur gevraagd wordt om een inventarisatie te maken van de huidige situatie rond kustbebouwing en zo nodig een visie op te stellen om de kwaliteit van het kustlandschap te beschermen. De NMZH is erg blij dat deze motie is aangenomen en dat er brede overeenstemming is binnen de politiek over het belang van het kustlandschap. De motie kreeg namelijk steun van GroenLinks, SP, PvdD, D66, VVD, CDA, CU/SGP en 50 plus. Volgens de NMZH is er een belangrijke rol weggelegd voor de provincies bij het behoud van het ongeschonden kustlandschap en het tegengaan van overcapaciteit aan verblijfsrecreatie in het kustgebied. Gemeenten maken afwegingen op lokaal niveau, maar de opgaven rond kustbebouwing overstijgen gemeentegrenzen en vragen om een aanpak op gebiedsniveau. De inzet van provincies is daarvoor  cruciaal. De NMZH en de andere natuurorganisaties helpen de provincies graag bij de inventarisatie van de situatie rond kustbebouwing en het opstellen van een visie. De kustanalyse die de organisaties eerder al opstelden kan hierbij goed van pas komen.

Lees meer