Provincie trekt ontheffing afschot smienten in

14 april 2016

Provincie trekt ontheffing afschot smienten in

De ontheffing die de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar af gaf aan de faunabeheereenheid voor het afschot van smienten is ingetrokken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakte samen met vele lokale natuurorganisaties bezwaar tegen deze ontheffing omdat de aantallen smienten al jaren achteruit gaan en de instandhouding van deze soort door afschot in gevaar komt. De NMZH is dan ook blij dat de ontheffing voor het afschot nu is ingetrokken.

De smienten waren deze winter al veilig doordat ook de Vogelbescherming bezwaar maakte tegen de ontheffing en een voorlopige voorziening aanvroeg. Deze werd door de rechter toegekend. De rechter gaf daarbij tevens de opdracht aan de provincie om nader te onderbouwen dat de instandhouding van de smient geen gevaar loopt door het afschot. De provincie kon deze onderbouwing niet binnen de gestelde termijn leveren en heeft daarom de ontheffing ingetrokken. Vrijwel alle smienten zijn inmiddels uit Nederland vertrokken naar hun broedgebieden en zullen in het najaar hier weer terugkeren.

Hoewel de NMZH blij is dat de ontheffing nu is ingetrokken, is zij er nog niet gerust op dat er ook op de langere termijn geen sprake zal zijn van afschot van smienten in Zuid-Holland. De provincie heeft immers aangegeven de ontheffing nu in te trekken omdat zij het benodigde onderzoek naar de effecten op de instandhouding van de populatie niet op tijd kon voltooien. Dit sluit dus niet uit dat de provincie daarna opnieuw tot het afgeven van een ontheffing over zal gaan. De NMZH zal daarom de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.