Provincie en NMZH brengen kansen voor tijdelijke natuur in kaart

15 augustus 2016

Provincie en NMZH brengen kansen voor tijdelijke natuur in kaart

De Provincie Zuid-Holland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaan de meest kansrijke gebieden voor tijdelijke natuur in kaart brengen. Tijdens een expert meeting met andere betrokkenen op 1 september worden de criteria bepaald waaraan kansrijke terreinen moeten voldoen en hoe de belangrijkste spelers benaderd kunnen worden. In de meest kansrijke gebieden kunnen vervolgens pilotprojecten gestart worden om tijdelijke natuur te realiseren.

Verspreid over Zuid-Holland liggen vele hectares grond braak in afwachting op definitieve inrichting. Door op deze terreinen tijdelijke natuur te realiseren krijgen flora en fauna alle ruimte om zich te ontwikkelen en kunnen omwonenden genieten van de nieuwe natuur. Ook de terreineigenaar hoeft zich geen zorgen te maken over beschermde soorten die zich op het terrein vestigen. Door een ontheffing aan te vragen krijgen terreineigenaren vooraf toestemming om beschermde soorten te verwijderen op het moment dat met het project begonnen wordt. Uit een eerdere analyse van het Innovatienetwerk bleek dat er in Zuid-Holland bijna 5000 hectare grond mogelijk geschikt zou zijn voor tijdelijke natuur.

Decentralisatie door Wet Natuurbescherming

Op dit moment is het verlenen van ontheffingen nog een bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken. Met het van kracht worden van de Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 wordt deze taak gedecentraliseerd naar de provincies. Hierdoor krijgt de provincie meer mogelijkheden om de biodiversiteit in Zuid-Holland te behouden en te versterken.

In januari 2013 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin zij Gedeputeerde Staten verzoeken een voorstel op te stellen met betrekking tot de wijze waarop de ontheffingsbevoegdheid voor tijdelijke natuur in Zuid-Holland zal worden ingezet zodra deze bevoegdheid is overgedragen. In de beleidsvisie Groen is vastgelegd dat de provincie zich zal inzetten voor het benutten van de mogelijkheden voor tijdelijke natuur op braakliggende terreinen. Ook is in deze beleidsvisie vastgelegd dat de provincie nader zal verkennen waar en hoe het instrument tijdelijke natuur kan worden ingezet en actiever gepromoot kan worden bij terreineigenaren en gemeenten.

Expert meeting

Op donderdag 1 september organiseren de provincie Zuid-Holland en de NMZH een expert meeting voor onder andere de leden van regiegroepen en landschapstafels en provinciale ambtenaren. Tijdens de meeting worden de criteria vastgesteld waaraan terreinen moeten voldoen om kansrijk te zijn voor tijdelijke natuur en in welke gemeenten er kansen liggen. Daarnaast maken de provincie en de NMZH een actuele inventarisatie van de terreinen die potentieel interessant zijn voor tijdelijke natuur. Met de inventarisatie wordt een zogenaamde digitale kansenkaart samengesteld. Deze moet de basis vormen voor het starten van pilot projecten tijdelijke natuur in samenwerking met terreineigenaren.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit bericht en de expert meeting, en indien u interesse heeft voor het bijwonen van de expertmeeting kunt u contact opnemen met Miquel de Jonge via m.de.jonge@pzh.nl of 070- 441 81 78 , of Erik Buijserd via e.buijserd@pzh.nl of 070-441 69 56 .

Tijdelijke natuur