Provincie dient eigen spelregels natuurcompensatie na te leven

10 december 2015

Provincie dient eigen spelregels natuurcompensatie na te leven

Wanneer beschermde natuur wordt aangetast, dan moet daar compensatie tegenover staan, zo stellen de provinciale spelregels voor beschermde natuur. In een brief aan Provinciale Staten roepen Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap op om deze spelregels niet bij uitzondering te negeren wanneer het gaat om aantasting van beschermende natuur in het Havengebied. Hier hoort passende compensatie tegenover te staan die, als dat niet binnen het havengebied lukt, buiten het havengebied gerealiseerd dient te worden.

In het havengebied bevindt zich momenteel een klein stukje beschermde natuur uit het Nationaal Natuurnetwerk op de Splitsingsdam in de Nieuwe Waterweg. Het Havenbedrijf wil deze dam echter verkleinen omdat deze een belemmering vormt voor de scheepvaart. Daarom heeft zij de provincie Zuid-Holland gevraagd om de beschermingsstatus te schrappen. De provincie wil gehoor geven aan deze wens van het Havenbedrijf. Beschermde natuur mag echter niet zo maar aangetast of geschrapt worden. De provincie heeft voor dit soort situaties spelregels opgesteld die voorschrijven dat aantasting van beschermde natuur alleen mag als hier compensatie van de natuur elders tegenover staat. De natuurorganisaties roepen de leden van Provinciale Staten daarom op om deze spelregels toe te passen en dus vast te leggen dat compensatie gerealiseerd moet worden. Op woensdag 16 december zal een besluit worden genomen over de plannen.