Provinciale Staten Zuid-Holland laten smienten toch schieten

8 november 2017

Provinciale Staten Zuid-Holland laten smienten toch schieten

Op woensdag 8 november bleek er geen meerderheid in Provinciale Staten Zuid-Holland te zijn die zich schaarde achter een motie om niet akkoord te gaan met het faunabeheerplan smient waarin wordt voorgesteld om jaarlijks maximaal 6500 smienten af te schieten. Een brief van 28 natuurorganisaties en oproepen van meer dan 10.000 burgers bleken niet voldoende te zijn om de Statenleden te overtuigen zich tegen het afschotplan uit te spreken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is hier erg teleurgesteld over en vreest dat het afschot de toekomst van de smient in gevaar brengt.

Motie

Tijdens de Statenvergadering dienden de PvdD, PvdA, GroenLinks, 50Plus en PVV samen een motie in waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om het faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland niet goed te keuren. Alleen de indienende partijen stemden voor deze motie en dat was onvoldoende steun om tot een meerderheid te komen. De gedeputeerde gaf aan de goedkeuring nu door te zetten waarmee het afschot mogelijk wordt gemaakt. Wel gaf de gedeputeerde aan dat er dit jaar maximaal 5000 in plaats van 6500 smienten geschoten zullen worden. Dat is echter niet meer dan een doekje voor het bloeden omdat de periode waarin smienten geschoten mogen worden nog in moet gaan op basis van de vergadering van vandaag en er daarom dit jaar sprake is van een kortere periode waarin geschoten mag worden.

Smient in gevaar

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is samen met vele andere natuurorganisaties van mening dat het afschot onacceptabel is en een bedreiging vormt voor de toekomst van de smient. De smientaantallen gaan namelijk zowel op landelijk als provinciaal niveau achteruit en het voorgenomen maximale afschot van maximaal 6500 smienten per jaar ligt fors hoger dan het gemiddelde afschot van de afgelopen jaren. De staat van instandhouding van de smient is momenteel dan ook al op basis van wetenschappelijk onderzoek als “matig ongunstig” beoordeeld. Ook brengt het afschot risico’s met zich mee voor de smienten in natuurgebieden die speciaal voor hen zijn aangewezen omdat niet wordt uitgesloten dat vlak naast deze natuurgebieden afschot plaatsvindt. De enorme respons op de actie “laat de smient niet schieten” laat zien dat deze zorgen breed gedeeld worden in de samenleving.

Hoe verder?

Nu de provincie Zuid-Holland het afschot van smienten toe zal staan, beraadt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zich op vervolgstappen in samenwerking met andere natuurorganisaties. Via een juridische procedure zou het huidige afschotplan mogelijk alsnog van tafel kunnen worden geveegd.

 

Foto: Jan Nijendijk
Foto: Jan Nijendijk