Provinciale Omgevingsvisie behoeft nog verbetering

13 december 2018

Provinciale Omgevingsvisie behoeft nog verbetering

In het kader van de nieuwe omgevingswet moeten overheden, waaronder de provincies, omgevingsvisie opstellen. Hoewel het nog enkele jaren duurt voordat de Omgevingswet in werking treedt, heeft de provincie Zuid-Holland al een Omgevingsvisie en bijbehorende Omgevingsverordening in ontwerp opgesteld. De NMZH heeft hier samen met Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Zuid-Holland Landschap en IVN een zienswijze op ingediend. Begin 2019, nog voor de Provinciale Staten verkiezingen, wil de provincie het nieuwe beleid definitief vaststellen.

Integrale blik ontbreekt nog te veel
Een van de doelen van de Omgevingswet is dat via Omgevingsvisies tot integraal beleid wordt gekomen. Integraal beleid beschouwt opgaven in samenhang met elkaar zodat oplossingen voor de ene opgave niet leiden tot vergroting van een andere opgave. De natuurorganisaties vinden echter dat deze integraliteit nog te weinig blijkt uit de Ontwerp-Omgevingsvisie. De Provincie Zuid-Holland heeft er nu voor gekozen om het bestaande beleid alleen in een nieuw jasje te steken en verschillende bestaande beleidsdocumenten dus grotendeels inhoudelijk ongewijzigd samen te voegen in één Omgevingsvisie. De natuurorganisaties wijzen erop dat beleid niet ineens integraal wordt als meerdere losse documenten worden gebundeld in één document. Het is juist belangrijk inzichtelijk te maken waar verschillende ambities strijdig zijn met elkaar en hier keuzes in te maken.

Relatie met visie groenblauwe leefomgeving
Tegelijk met de Omgevingsvisie wil de Provincie Zuid-Holland ook de Visie rijke groenblauwe leefomgeving vaststellen. Hier diende de NMZH al eerder samen met ruim twintig andere natuurorganisaties een zienswijze op in. De Visie rijke groenblauwe leefomgeving moet een module van de Omgevingsvisie gaan vormen. De natuurorganisaties stellen vast dat om de ambities vanuit de Visie rijke groenblauwe leefomgeving te kunnen realiseren, aanpassingen van de Omgevingsverordening nodig zijn. Zo zullen kwetsbare landschappen beter beschermd moeten worden tegen bouwplannen en moet intensieve landbouw geweerd worden uit onder andere de omgeving van kwetsbare natuurgebieden. Ook pleiten de organisaties voor het schrappen van een vrijstelling voor het afschieten van smienten. Het toestaan van afschot van smienten past niet bij de ambities om de achteruitgang van biodiversiteit te willen stoppen en ombuigen in een versterking. Vorig jaar stuurden 10.000 mensen een protestmail naar Provinciale Staten toen zij moesten besluiten over het afschot van smienten. Ook heeft de rechter het afschot van smienten al twee keer aan banden gelegd. De natuurorganisaties roepen de provincie daarom op om deze fout in het beleid nu te herstellen.

Foto: Jan Nijendijk

20181212 zienswijze omgevingsbeleid