Provinciaal coalitieakkoord biedt kansen voor Zuid-Holland

27 mei 2015

Provinciaal coalitieakkoord biedt kansen voor Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse natuurorganisaties zijn overwegend positief over het hoofdlijnenakkoord ‘Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker’ dat op 22 mei jl. door de coalitiepartijen in Provinciale Staten gepresenteerd werd. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en IVN zijn blij dat de coalitie een duidelijke rol voor de provincie ziet weggelegd om te anticiperen op veranderingen in de samenleving en voor verschillende opgaven.
De natuurorganisaties onderschrijven de provinciale ambities om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en daar maatregelen voor te nemen zoals een voortvarende realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Om de realisatie van de geplande nieuwe natuur vlot te trekken, pleiten de organisaties voor het instellen van een provinciale ‘task force NNN’. Ook zijn de organisaties blij dat er extra geld wordt uitgetrokken voor toezicht en handhaving in de natuur- en recreatiegebieden. Dit is van groot belang om de (natuur)beleving veilig te stellen. Wel merken de organisaties op dat een zoek tocht naar financiële dragers voor beheer en onderhoud vanuit de gebieden zelf niet mag leiden tot een achteruitgang van de natuurkwaliteit en het afschuiven van verantwoordelijkheden. Ook geven zij aan dat het belangrijk is om de provinciale programma’s Groen doet Goed, de Groene Motor en Bewegen in het Groen voort te zetten om de inwoners van Zuid-Holland bij de natuur te kunnen blijven betrekken.

Naast natuur(beleving) gaat het hooflijnenakkoord ook in op het milieu en de leefomgeving. Om deze te verbeteren en schoner te maken wordt er bijvoorbeeld ingezet op verduurzaming van de landbouw, een transitie naar duurzame energie, het terugdringen van de geluidsoverlast rond wegen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De natuurorganisaties zijn hier blij mee. Wel geven zij aan dat de ambitie van de coalitie wat betreft bereikbaarheid voor het autoverkeer op gespannen voet kan staan met een schonere leefomgeving. Bovendien is er vanwege de gestagneerde verkeersgroei reden om wegenplannen nog een opnieuw te beoordelen op nut en noodzaak.

U kunt hier het volledige hoofdlijnenakkoord en de reactie van de natuur- en milieuorganisaties lezen.