Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein behoeft verbetering

21 maart 2018

Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein behoeft verbetering

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbeheerplan voor het Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein. In de zienswijze geeft de NMZH aan dat het beheerplan op een aantal punten verbeterd moet worden om de natuurwaarden in het gebied te beschermen en te versterken. De NMZH sluit zich daarmee aan bij de zienswijze van de KNNV afdeling Gouda e.o. waarin de kritiekpunten op ontwerpbeheerplan uitgebreid onderbouwd worden met gedetailleerde gebiedskennis.

Peilbeheer

In de zienswijze heeft de NMZH aan dat in het ontwerpbeheerplan ten onrechte uitgegaan wordt van een beheer ten aanzien van het waterpeil in de polder Stein dat afwijkt van het peilbesluit. Deze afwijking is gebaseerd op een onderzoek waaruit blijkt dat dit gewijzigde beheer leidt tot een betere waterkwaliteit. Maar de conclusies van dit onderzoek zijn omstreden, zo blijkt uit een contra expertise van de KNNV. Daarom vindt de NMZH dat een afwijking van het peilbesluit geen basis zou mogen vormen voor het beheerplan.

Habitatrichtlijngebied

Vanwege de bijzondere vegetatie met kievitsbloemen, zou het gebied aangewezen worden als Habitatrichtlijngebied. Dit is echter nog niet gebeurd, het gebied is nu alleen aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn. De NMZH roept daarom op om snel werk te maken van deze aanwijzing en hier in het beheerplan op te anticiperen, zoals eerder ook door de staatssecretaris was toegezegd.

Recreatieve vaarverbinding

In het ontwerpbeheerplan wordt gesproken over de realisatie van een recreatieve vaarverbinding als vergunningplichtige activiteit. De NMZH pleit ervoor om dit te schrappen omdat hiermee vooruit wordt gelopen op een discussie over de wenselijkheid van zo’n verbinding en het toetsingskader ten behoeve van recreatieve ontwikkelingen aan te vullen omdat dit nu nog niet compleet is.

U kunt hieronder de zienswijze lezen:

 

Bron: Pixabay