Ontwerp tracébesluiten Blankenburgtunnel en A13/A16 ter inzage

15 oktober 2015

Ontwerp tracébesluiten Blankenburgtunnel en A13/A16 ter inzage

Onlangs zijn de Ontwerp-Tracébesluiten (OTB) van de Blankenburgtunnel en de A13/A16 ter inzage gelegd. Met het geven van een reactie door het indienen van een zienswijze bestaat een laatste kans om nog iets aan de plannen voor de aanleg van deze twee snelwegen te veranderen. De A13/A16 ligt ten noorden van Rotterdam en de Blankenburgtunnel loopt vanaf de A15 bij Rozenburg naar de A20 tussen Vlaardingen en Maassluis. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vreest dat deze snelwegen tot een grote aantasting van de leefomgeving zullen gaan leiden.

Blankenburgtunnel tast groene long Midden-Delfland aan

Hoewel de minister van Infrastructuur en Milieu beweert dat de Blankenburgtunnel een kwaliteitsimpuls is voor het gebied, is daar volgens de NMZH geen sprake van. In de plannen van de minister komt de weg straks op hoge palen dwars door het unieke natuurgebied De Rietputten bij Vlaardingen waar zeer zeldzame soorten voorkomen. Ook wordt het eeuwenoude slagenlandschap sterk aangetast en worden historische boerderijen bedreigd.

Ook nut en noodzaak van de weg blijven discutabel. De toekomstige files die de weg op zou moeten lossen ontstaan volgens cijfers van het ministerie zelf alleen bij zeer sterke groei van het verkeer. Sinds 2005 is de verkeersgroei echter gestagneerd en de toen voorspelde grote verkeersgroei blijft ook uit. Daarnaast worden met dit besluit de negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving niet weggenomen.

Als de weg er dan toch moet komen, dan moet deze volgens de NMZH en diverse andere organisaties zoals Natuurmonumenten, de ANWB en de Midden-Delfland Vereniging veel beter worden ingepast. Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dat ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister echter niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door het natuurgebied de Rietputten loopt.

A13/A16 voldoet niet aan dubbele doelstelling

In de startnotitie van de A13/A16 werd aangegeven dat deze snelweg zowel de bereikbaarheid als de kwaliteit van de leefomgeving zou moeten verbeteren. Dit tweede deel van de doelstelling is echter moeilijk te herkennen in de plannen voor de aanleg van de weg zoals die in het Ontwerp-Tracébesluit staan. Als de A13/A16 er komt, dan vindt de NMZH dat deze beter ingepast moet worden om recht te doen aan de doelstelling voor de leefomgevingskwaliteit. Dit kan onder andere door maatregelen om de overlast bij de aansluiting op het Terbregseplein terug te dringen en de weg via grondwallen af te schermen van weidevogelgebied Schieveen.

Indienen zienswijzen

Op de website van het Platform Participatie lees je hoe je een zienswijze kunt indienen tegen de huidige plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel en de A13/A16. Voor de Blankenburgtunnel kun je ook gebruik maken van de voorbeeldzienswijze van Natuurmonumenten die je met één druk op  knop kunt indienen.