Ondersteuningsteam windenergie Rotterdamse regio van start

20 maart 2018

Ondersteuningsteam windenergie Rotterdamse regio van start

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is medeondertekenaar van het convenant windenergie (voormalige) stadsregio Rotterdam. De afgelopen jaren zijn wij ook betrokken bij de uitvoering ervan. Met het ruimtelijk vastleggen van 16 (deels) nieuwe locaties voor windenergie in de provinciale Verordening Ruimte, breekt er in 2018 een nieuwe fase aan in de realisatie van windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam. Er is afgesproken gemeenten bij de realisatie ervan te ondersteunen. Hiervoor is het ondersteuningsteam realisatie windenergie voor de Rotterdamse regio, waarvan de NMZH deel uitmaakt, nu speciaal opgezet.

Bij de ontwikkeling van een windenergieproject komt veel kijken. Specifieke kennis is nodig bij gemeenten en provincie om zowel in de omgeving als in het proces de juiste stappen te zetten. Het gaat niet alleen om het inrichten van het proces en het wegnemen van onnodige belemmeringen, maar ook om een betere verdeling van lusten en lasten in combinatie met het verbeteren van de positie voor inwoners(coöperaties) daarbij. In deze startfase wil het ondersteuningsteam een beeld krijgen hoe de realisatie er voor staat. Een soort nulmeting, per gemeente en voor de regio als geheel. aan de hand van deze gesprekken met gemeenten wordt een specifieker ondersteuningsaanbod voorbereid. Omdat sommige gemeenten maar een enkele keer met het onderwerp windenergie te maken krijgen, is goede toegang tot kennis en de praktijknoodzakelijk. Dit geeft versnelling van projecten en brengt de realisatie van de doelstelling van 150 MW windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam in 2020 dichterbij.
Ook buiten de regio Rijnmond staat de NMZH klaar om gemeenten te ondersteunen bij hun windenergieopgave.