Omwonenden RTHA aan meer herrie blootgesteld dan WHO adviseert

16 oktober 2018

Omwonenden RTHA aan meer herrie blootgesteld dan WHO adviseert

Onlangs heeft de WHO nieuwe richtlijnen uitgebracht over de blootstelling aan omgevingsgeluid. Hierin zijn onder andere specifieke richtlijnen opgenomen voor vliegtuiglawaai. De WHO adviseert om de blootstelling aan geluid dat afkomstig is van de luchtvaart niet hoger te laten zijn dan 45 dB Lden. Rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wonen echter meer dan 17.000 mensen die worden blootgesteld aan hogere geluidsniveaus. De WHO stelt dat blootstelling aan vliegtuiglawaai van meer dan 45 dB Lden samenhangt met negatieve gezondheidseffecten.

Strengere normen

In het beleid zijn momenteel rond luchthavens pas ruimtelijke beperkingen aan de orde bij een waarde vanaf 48 dB den: hier moet het bevoegd gezag een afweging maken over de ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied. Binnen de contour van 56 dB Lden is nieuwbouw van woningen en geluidsgevoelige gebouwen niet toegestaan. De WHO pleit met haar aanbevelingen dus voor strengere geluidsnormen om te voorkomen dat omwonenden gezondheidsrisico’s lopen door vliegtuiglawaai. De door de WHO geadviseerde blootstelling van maximaal 45 dB Lden komt neer op een halvering van de subjectieve geluidssterkte ten opzichte van 48 dB Lden.

Luchtvaartgroei onacceptabel

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ziet de nieuwe aanbevelingen van de WHO als aanvulling op de onderbouwing dat groei van de luchtvaart onacceptabel is en maatregelen nodig zijn om de hinder van de luchthaven verder terug te dringen. Blootstelling aan te hoge niveaus van luchtvaartlawaai is niet alleen vervelend, maar brengt ook risico’s op bijvoorbeeld hoge bloeddruk en het achterblijven leerprestaties van kinderen met zich mee. Daarom is een voortvarende aanpak van het terugdringen van de hinder die RTHA veroorzaakt volgens de NMZH van groot belang.

Lees hier het rapport van de WHO