NMZH steekt stokje voor vernietiging kerkuilennest

12 november 2015

NMZH steekt stokje voor vernietiging kerkuilennest

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft bezwaar gemaakt tegen een ontheffing die door het Ministerie van Economische Zaken is verleend aan bouw- en aannemingsbedrijf Zoeteman B.V. Het bouwbedrijf vroeg  de ontheffing voor de Flora- en faunawet aan voor het nieuwbouwproject ‘Rijshorst’ aan de Rijsdijk en Achterdijk in Rhoon. Door de sloopwerkzaamheden bij het  bouwproject sneuvelt echter het nest van een kerkuil en gaat er foerageergebied verloren. Dit wil de Natuur en Milieufederatie voorkomen.

Strijdigheid met Flora- en faunawet

De NMZH stelt in haar bezwaar dat de Vogelrichtlijn het niet toe staat om nesten en eieren van een soort als de kerkuil opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten weg te nemen. De ontheffing van de Flora- en faunawet mag daarom niet verleend worden. Om te voorkomen dat de werkzaamheden van start gaan voordat er een besluit over het bezwaar van de NMZH is genomen, is er ook een voorlopige voorziening aangevraagd.

kaart kerkuilOntwikkeling aantallen kerkuilen in Nederland

Het aantal kerkuilen in Nederland kende begin jaren zestig een dieptepunt als gevolg van de strengste winter van de twintigste eeuw. Van herstel was in eerste instantie geen sprake door intensivering van agrarisch grondgebruik en het verdwijnen van nestgelegenheid. Intensieve nestbescherming en series van zachte winters brachten de stand terug op het oorspronkelijke peil. Rond 2010 nestelden er in daljaren tenminste 1.500 paren en in topjaren rond 3.000. Zuid-Holland is de provincie waar de minste kerkuilen voorkomen.

Lees meer