NMZH spreekt in over verbeterplannen weidevogels

24 januari 2018

NMZH spreekt in over verbeterplannen weidevogels

In de voortgangsrapportage Agrarische Natuur 2016 is vastgesteld dat het huidige stelstel agrarische natuur- en landschapsbeheer onvoldoende effectief is om tot duurzame weidevogelpopulaties te komen. Mede naar aanleiding hiervan heeft PS bij motie uitgesproken dat ingezet moet worden op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen en extra provinciale middelen hiervoor moeten worden ingezet. Vandaag sprak Alex Ouwehand in over de verbeterplannen.

De verantwoordelijk gedeputeerde heeft een bestuurlijk proces opgezet, waaraan ook de NMZH heeft deelgenomen, om tot het gewenste verbeterplan te komen. Eind 2017 is vanuit POP3 per agrarisch collectief geld beschikbaar gekomen voor het treffen van specifieke fysieke maatregelen om de gewenste basiskwaliteit te verbeteren. Dit is een belangrijke eerste stap die nu een vervolg moet gaan krijgen.

In zijn inspreektekst wees de NMZH erop dat het goed is dat, vooruitlopend op de verdere uitwerking van het verbeterplan, nu een budget beschikbaar komt , maar dat er wel goede randvoorwaarden nodig zijn om deze middelen met een zo groot mogelijk rendement  voor de verbetering van de positie van weidevogels in Zuid-Holland in te zetten. Alleen meer middelen beschikbaar stellen zonder goede onderbouwing en regie gaat volgens de NMZH niet helpen.

De NMZH verzoekt de commissie en de gedeputeerde om dit vooraf goed te regelen en waarborgen te creëren om deze publieke middelen transparant en effectief te besteden en stelt daarbij zes afspraken voor.

Lees hier de volledige inspreektekst >

Foto: Astrid Kant