NMZH presenteert ruimtelijke verkenning Voorne aan Zee

NMZH presenteert ruimtelijke verkenning Voorne aan Zee

De afgelopen maanden heeft de NMZH ter voorbereiding op de gebiedsgerichte aanpak in het kader van het Provincie Programma Landelijk Gebied een onderzoekend ontwerp gemaakt voor de gemeente Voorne aan Zee. Hierbij hebben wij met een select aantal partijen gesproken en gekeken naar een aantal opgaven. Natuurlijk hebben wij de stikstofproblematiek in Voornes Duin, maar ook de recreatiedruk in dit Natura 2000 gebied die de draagkracht van dit gebied te boven gaat, in dit onderzoek meegenomen. Naast deze opgaven hebben wij ook gekeken hoe wij natuur, recreatie en landbouw voor de toekomst meer in balans kunnen ontwikkelen in de Kop van Voorne. Naast een boeiende opgave ook een belangrijk inbreng voor de nog te organiseren gebiedsontwikkeling in het kader van de NPLG.

12 december 2022

Zie hier voor het eindrapport Natuurcompensatie en Natuurlijke Bufferzones Voorne aan Zee.

Wilt u hierover verder in gesprek komen stuur dan een bericht naar info@milieufederatie.nl