NMZH positief kritisch over voorgestelde stikstofaanpak

NMZH positief kritisch over voorgestelde stikstofaanpak

Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland hebben een versnellingsplan gepresenteerd om uit de stikstofimpasse te komen. In dit voorstel is uiteengezet hoe zij samen in een versneld tempo de uitstoot van stikstof willen terugdringen. Daar waar de huidige wet een vermindering van de stikstofuitstoot van 26 procent als doel voor 2030 heeft vastgelegd, voorziet dit voorstel in een reductie van 40 procent in hetzelfde jaar.

25 mei 2021

Betere aanpak van het stikstofprobleem
De NMZH is voorzichtig positief en kritisch over dit voorstel. Het is goed dat er vanuit een brede coalitie een betere aanpak van het stikstofprobleem wordt voorgesteld, maar wij hadden natuurlijk graag een hogere ambitie gezien ten aanzien van doelpercentage (minimaal in lijn met het advies van de commissie Remkes). Dat is nodig omdat de natuur zwaar te lijden heeft met deze structureel zware stikstofdepositie. Maar hopelijk helpt deze voorgestelde aanpak om aan de slag te gaan met een echt duurzame aanpak van het stikstofprobleem. Het levert in ieder geval op de korte termijn meer op dan de huidige kabinetsplannen.

Het is van groot belang dat er in de gebiedsgerichte aanpak heldere doelen per Natura 2000-gebied worden gesteld. Dat is iets waar veel partijen in die gebieden grote behoefte aan hebben. De invulling van de maatregelen om die doelen te bereiken kan dan vanuit de gebieden plaatsvinden, onder regie van de provincies.

Terugdringen van piekbelasters
In het plan ligt het accent op het terugdringen van het aantal piekbelasters. Wij kijken wel heel kritisch naar de inzet van technische innovaties. We willen niet dat de landbouw nog kapitaalintensiever wordt, omdat de sector daarmee nog minder flexibel wordt. Daarnaast blijken de technieken lang niet altijd te doen wat ze beloven. Liever zetten we daarom in op innovaties die helpen om te extensiveren en grondgebonden natuurinclusief te gaan werken. Daar vinden wij de echte oplossing liggen.

De regie bij de stikstofaanpak moet bij de provincies liggen in combinatie met landelijke spelregels. Daarnaast zouden wij graag zien dat provincies de beschikking krijgen over juridisch houdbare instrumenten omdat alle betrokken partijen daarbij gebaat zijn. Verder roept de voorgestelde aanpak nog veel vragen op richting de uitvoering en het borgen van de afspraken. De initiatiefnemers leggen het versnellingsplan voor advies voor aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zodra deze adviezen beschikbaar zijn zullen wij een verder standpunt in gaan nemen.

Voor meer informatie neem je contact op met: