NMZH, maatschappelijke partner in RES Midden-Holland

NMZH, maatschappelijke partner in RES Midden-Holland

Met de RES 1.0 voor de regio Midden-Holland ligt er nu een goede basis voor het voeren van een brede regionale dialoog richting de verdere uitwerking naar de RES 2.0 en het uitvoeringsplan. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft zich de afgelopen jaren samen met de betrokken gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en Stedin ingespannen om de opgave voor de duurzame energieopwekking scherp te krijgen. Niet alle keuzes in de RES 1.0 worden door ons ook gedeeld, maar uiteindelijk zullen de betrokken 5 gemeenteraden en 3 waterschappen en vervolgens ook de Provinciale Staten van Zuid-Holland hierover besluiten moeten nemen.

26 april 2021

Waar verschilt de NMZH van mening met de keuzes in de RES 1.0 voor de regio Midden Holland?

Concentreren of versnipperen
Het Groene Hart heeft voor Zuid-Holland naast de functie van groene long ook belangrijke natuur en landschapswaarden. Daarom zoeken wij aansluiting bij grootschalige infrastructuur en bedrijventerreinen voor belangrijke zoekgebieden om duurzame opwek met wind en zon te realiseren. Hierdoor kan het landschap gericht worden ontzien. In de RES 1.0 zijn langs de A12 en N11 hiervoor nu zoeklocaties opgenomen. Uiteindelijk is de eerdere zoeklocatie langs de A20 bij Zuidplas niet meer opgenomen. Als NMZH vinden wij dit jammer. Wij willen vasthouden aan deze locatie om verdere belasting van natuur en open landschap in andere delen van Midden-Holland te voorkomen.

Voor de Krimperwaard adviseren wij om op een zorgvuldig gekozen locatie geconcentreerd duurzame windenergie te realiseren, in plaats van verspreid door het landschap in lange linten met veel kleinschalige windmolens van ongeveer 35 meter hoogte op het boerenerf. Deze vergaande versnippering heeft een te grote impact op het open landschap en de aanwezige boerenlandvogels. Ook zijn de maatschappelijke lasten voor de aansluiting op het energienetwerk groot tegen een relatief lage opwekbijdrage voor de regio van deze windmolens omdat de opgewekte energie vooral gebruikt wordt voor de eigen bedrijfsvoering en verduurzaming. Ook via geconcentreerde duurzame opwek van windenergie kan dit doel voor de boeren, naast de grotere toegevoegde waarde voor de regio, worden bereikt door een directe koppeling te maken.

50%-50%
Midden Holland is gebaat bij een toekomstig stabiel en efficiënt energiesysteem tegen verantwoorde maatschappelijke kosten. Hiervoor is een optimale aansluiting op het bestaande energienetwerk nodig in combinatie met een optimale verhouding tussen opgesteld vermogen zon en wind. Uiteindelijk is 50%-50% zon en wind hierbij een belangrijke verhouding. In de RES 1.0 is uiteindelijk sterk ingezet op zonne-energie en wordt deze optimale verhouding tussen zon en wind niet meer gehaald. Als NMZH zijn wij hier geen voorstander van omdat hiermee een onuitvoerbare RES 1.0 dreigt en de duurzame energieopgave niet stopt in 2030 en de daarop volgende 20 jaar het systeem verder moet worden uitgebouwd. De basis die nu wordt gelegd is hiervoor essentieel.

Vervolgstappen
Veel zal nog moeten worden uitgezocht en ingevuld. Bij de vertaling naar locaties en projecten worden ook de maatschappelijke en ruimtelijke consequenties en dilemma’s meer zichtbaar. Niet alles zal kunnen of tot het beoogde doel leiden. Het is zaak om met elkaar tot gedragen oplossingen te komen richting de RES 2.0.

De vervolg aanpak is alleen succesvol als er breed maatschappelijke draagvlak wordt gecreëerd en participatie daar integraal onderdeel van uitmaakt en actief wordt georganiseerd. Niet alleen om weerstand te voorkomen, maar ook om participatie, eigenaarschap en samenwerking binnen de regio Midden-Holland los te trekken en te realiseren. Hierdoor komt de transitie pas echt van de grond. Het zijn immers de effecten van de acties van iedereen samen die de mate van succes bepalen voor de uitvoering. De overheid kan dit niet alleen. De NMZH, als NGO en direct betrokkene maatschappelijke partner, wil ook in de volgende fase van het RES proces onze inzet en inbreng blijven leveren.

Voor meer informatie neem je contact op met: